به رفیق فرخاری پیام سالیانۀ دیگری — محمد عزیز عزیزی

 

 

به رفیق  فرخاری پیام سالیانۀ دیگری  

محمد عزیز( عزیزی)

2012 -02-21

 

باز فرخاری خرِ بی دم خودزین کرده است

سنت خیــرالبشر را باز توهـــین کرده است

شـرم وآبرو وحیـــا خــوب است بر هر مــومنی
 غیر مومن کی بر اینها خوب تمکین کرده است؟

 

هر که بی آزرم وبیشرم است  نزد اهل دین

او خرِ لنگش به ضد دین قمچـــین کرده است

گر چه  در زیر نقاب دوستی با  همــدلان

دشمنی های زیاد برضد این دین کرده است

با رها براین سیه دل گفته شد تو هین مکن

آنچه او عنوان کند هر فرد لادین کرده است

سخــره میدارد  بهشت ودوزخ وروز حساب

بر ملایک بار هـا تو هین سنگین کرده است

دائما توجیـــه کند احکام این دین را غلــــط

خود چنین برداشت از افکار چرکین کرده است

ریش باشــد سنت  آن حضرتِ خیر البــشـر(ص)

با زبان ریشخند  او  نام « پشمین» کـــرده است

او  ادای «بلعم باعور»  می دارد  کنــون

جمله توجیهش همه  بر ضد آئین کرده است

دائمــا با نظم خود بر«دین» زند  او «نیشخنــد»

این زمان «ریشخنــد» را با نثر آذین کرده است

بسته کن تو این د کان  واین متاعِ  هـرزه را!

خاصتاً جنسی که ،آنرا ،خلق نفرین کرده است

ای خــد ایا  جمله گمراهــان هــدایت مـــی نمــــا!
  هم بهر شخصی که  بر درخواست آمین کرده است

چند مصراعی بحکم دین سرودم  ای « عزیز» 
  مثل هر مومن که حکم شرع تلقین کرده است
پـــایـان
————————————

روز سه شنبه   01:35 AMساعت

دوم حوت سال 1390 هجری شمسی
برابر به : 2012-02-21
مطابق به : 28 ربیع الاول سال 1433 هجری قمری
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *