استقلال فرهنگی، و موضع شاهمیر فروغ! — پورتال افغان جرمن آنلاین

 

 

استقلال فرهنگی، و موضع شاهمیر فروغ!

 

 


نوشتۀ: نجیب سخی

گرفته شده از: پورتال افغان جرمن آنلاین

 

…من باین باور هستم آنچه که عروضی نیست نباید شعر نامیده شود، میتوان آنرا کلام نیمائی، کلام سفید و یا ترجمۀ اصلی آن از زبانهای اروپائی مصرع های آزاد خواند؛ چون این کلام شعر نیستند؛ زیرا در حدود عام شعر و محتوای شعری نمی گنجد و نه ، "نو" هستند؛ زیرا با مفهوم فلسفی ، اجتماعی و حتی مصرفی اصطلاح " نو" منافات دارند…ادامه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *