پیام تبریکی کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان — کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پیام تبریکی کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به مناسبت آغازسال 1391 هجری شمسی

 


کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان سال 1391هجری شمسی رابه همه هموطنان تبریک گفته و سال جدید راسال صلح ­و صفا ،خوشبختی، ختم جنگ وهرنوع مظالم نه تنها درکشورما افغانستان بلکه درهمه کشورها ئیکه خطر جنگ ایشانراتهدید میکنند خواهان است . وآرزومند است که همه بشریت درفضای امن وصلح روند زنده گی رابه پیش ببرند .

امیدواریم آنهاایکه ازفتنه وجنگ افروزی واستفاده ازنام صلح ، واقعآ روبه صلح آورده اند ودرایجاد زمینه های صلح می اندیشند نیز سال نوشان مملو از محبت گردد.آرزوداریم کسانیکه بقای خود را در جنگ دیده بودند وصرف شعار صلح را روپوش جنگ ساخته بودند با صلح واقعی روآورده وهردوطرف درگیر جنگ برمعنی اصلی(صلح) عمل کنند تامردم رنج کشیده وداغ دیدۀ ما که هنوزدراین تب میسوزند درسال نو دردهای شان التیام یابد .

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ازهمه حرکت های صلح خواهان خواهشمنداست تادرجهت توحید نظریات وپیشنهادات خود باوحدت نظروعمل کارمشترک راکه آغازنموده اند باسعی خستگی ناپذیر دنبال نمایند ! والسلام

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *