آفت سیاسی بودن رسانه ها

آفت سیاسی بودن رسانه ها

شاعر: الحاج محمد عزیز عزیزی

نمـــاید خلق را گمراه بسی اخبار، بی بی سی

حقیقت را نمی یابی تو از گفتــار بی بی سی

______________________

عجب نبود دروغ ازفاکس پر نیرنگ صهیونیزم

ولی حیران شدیم حالا ازین مـــکار بی بی سی

______________________

ز سی اِن اِن خطـــش معلوم که باشد همــرکاب ظلم

به سی بی اِس ندارد فرق چند،رفتار بی بی سی

______________________

اگر چه دم زآزادی زنند بــوغهـای استعمــار

ولی اندر دهان دارند همه ،افسار بی بی سی

______________________

چه گویم من ز اسکای نیوزو اِن بی سی و وی اُو اٍ

به حق گفتن همه معلول چون بیمـــار بی بی سی

______________________

ز قتل مسلمین مصــــر وشام ویا فلسطینـــی

نخواهد بر زبان آرد ازآن کشتار بی بی سی

______________________

نمی بینند جــوی خــون شـام ویا فلسطین را

همه کورند ومانع گشته ازدیدار بی بی سی

______________________

به ترکستان چین ، این بربریت را نمی دانند ؟

ویا با این جنایت ها شدند ، همکار بی بی سی

______________________

به برما زنده سوزانند ، طفل وپیر وبرنا را

بدامن دارد اکنون لکـه های عار بی بی سی

______________________

« عزیزی» خلق عالم را ازین خواب پریشانی

نمی خواهد کند هرگز، کنون،بیدار بی بی سی

پایان

———————————

روز پنجشنبه : ساعت 10:40

م – ع- عزیزی

چهاردهم حمل 1398 هجری شمسی

برابر به : 2019-04-04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *