آیا اخلاق و انسانیت بدون دین و دینداری ممکن است؟

آیا اخلاق و انسانیت بدون دین و دینداری ممکن است؟

نویسنده : احمد فرید فرزاد هروی / ارسالی: استاد محمد کبیر قانع

دین مجموعه‌ای از جهانبینی است که دید انسان را نسبت به هستی، خودشناسی، خداشناسی و رسالت‌شناسی وسعت می‌دهد. این جهان‌بینی دارای دو بُعد تنظیم روابط انسان با خدا (رابطه عمودی) و روابط انسان با انسان (رابطه افقی) بوده که شامل اعتقادات، اخلاقیات، احکام و معاملات می‌شود… ادامه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *