بسترهارا منظم و دورنمارا مشخص نمایم

بسترهارا منظم و دورنمارا مشخص نمایم

مولوی عبدالصمد منیب

برادران مومن ومتعهد!

دراین شرائط حساس لازم میدانم تابسترهاراسامان بخشید ه وفعالیتهارانتیجه گیریی نمایم.

برای تحقق اهداف دورنمای خویش، راه برد وپلان وسیع ومتوازن راطرح، تلاش و فعالیتها ومجاهدت خویش  را در راه صحیح وتحقق اهداف عالی مصرف نمایم، خویشتن را برای  دیگران ونسل آینده الگوقراربدهیم.

شایان ذکراست ،در دوران  جهاد وهجرت،مبارزات سیاسی وبحث تشکیلاتی  از جریان گذشته حتی تاامروز، ما شاهد عوامل خطرناک ووضعیت ناهنجار در بدنامی جهاد و مبارزات سیاسی قرارداشتیم ، که جزء ذلت وپسمانی ودرانزوا قرارگرفتن  چیز دیگری برای مطرح شدن اصلاباقی نمانده است

می‌بینیم که چگونه در فقدان مجاهدان هدف‌گرا و مبارز،علاوه بر ضررهای مادی ومعنوی، قربانی وآواره گیهاضربه‌های مهلک عقیدتی و سیاسی حاصل از همین نابسامانیهای روزافزون  خارج از حد تصوربود،قرارگرفتیم .

وقتی که جوانان مسلمان نسل امروزبا چنین جریانات آشفته‌ی فکری برخورد می‌کنند که در عرصه سیاسی اقتصادی فرهنگی یک تنظیم قوی ومنظم ، که امروزفاقدپلان وبرنامه مشخص اجماع شده یادراثر تبلیغات سؤ منفی سکولار‌های غرب…. قرار می‌گیرند   به انزواسیاسی مواجه می شوند.

 بیاید ازاین کلی‌گویی و حرف‌های به  طوری نمایشی،  که هدف ماساختن یک نظام سالم ومترقی… و هدف ما داشتن یک جامعه سالم  است!بگذریم.

درپی طرح یک برنامه ریزی دقیق ومنظم برای کوتاه مدت ودراز مدت وبیرون رفت ازاین وضعیت فلاکت باردست بعمل شویم؛زیرا

 نداشتن یک استراتیژی منظم وپلان هدفمند برای دورنما درحقیقت  اغفال نمودن مردم درقالب تصورات وخیال پردازی  درصحنه عمل چیز دیگر نخواهدبود ،که دراینصورت نسل جوان وباگذشت هروز   که درخلای فعالیتهای قناعت بخش،مرتب نشدن نتائج ودست ازدست آوردهاکه نتیجه کارباشد،مردم درحالیکه  آنتظارآنراداشت وحتی متعهدین نیز ناامیده شده وفاصله خواهند گرفت،چرا که تا کنون هیچ پیشرفتی درهیچ  زمینه که ملت درانتظار آن بود،صورت نگرفته است.

  ممکن ‌پاسخ بگویم: «دلیلش نبود فرصتها  وندادن مجال برای مان می باشد !

بلی!

درطول بیش ازدوسال نه تنهاازحمایت سرشار مردمی حتی ازهواداران سیاسیون رقبا  نیزبرخورداربودیم،دهافرصتهای دیگردراختیارداشتیم،اکنون هم ملت انتظارمانرا درحددارندتامابه دردوالم ایشان که دراثر جنگهای تحمیلی وخانمام سوز مجروح شدند مرحم بگذاریم.

بدین اساس لازم است تابسترها راسامان بخشید،کارکردهارنتیجه گیری ووظایف رابه اهل آن سپرد.

ضوابط رابرروابط ترجیح دهیم.

 علوم وفناوری را فرا بگیریم سپس به فکر ساختن واقعی نظام و جامعه سالم تلاش نمایم .تاباشیم  برای عمران وشکوفاساختن  کشورصفحه جدید وثمربخش راکه ملت آروزی آنرادارند بگسترانیم

پس نباید وقت را نادیده گرفته  وبرای ادام این پروسه وتحقق این آرامان ملت  کادرها ومتخصین درامورمختلف راتربیت کنیم .

ازمصروف شدن به موضوعات فرعی  دوری بجویم

الله تعالی می‌فرماید:

«وَالَذينَ يُحاجّونَ في اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ(شوری/۱۶)

و كسانى كه درباره خداوند پس از آنكه دعوت او را پذيرفته‌اند به جدال (مى‌پردازند) دليلشان نزد پروردگارشان باطل و بى‌پايه است و بر آنهاست خشم الهى و برايشان عذاب سختى است.»

طبق این آیه ما حق نداریم با پرداختن به مسائل بیهوده و منحرف شدن از مسیر اصلی مبارزه وقت و انرژی خودمان را به هدر بدهیم وگرنه مورد مؤاخذه از جانب پروردگار قرار می‌گیریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *