حوزه های تهاجم فکری و فرهنگی علیه مسلمانان در عصر حاضر

حوزه های تهاجم فکری و فرهنگی علیه مسلمانان در عصر حاضر

بقلم:  د.فضل الهادی وزین

 

مهمترین حوزه های تهاجم شدید فکری و فرهنگی غرب علیه  امت اسلامی در عصر حاضر را می توان در نکات زیر  خلاصه کرد:

۱ – حمله بر بنیاد های ایمانی و اعتقادی مسلمانان.

 با توجه به این که عقیده در اسلام  اساس همه چیز است و با ازبین بردن و تضعیف  عقیده و تهداب همه چیز ازبین می رود و ضعیف می شود.

۲-حمله بر قرآن کریم  به هدف تشکیک در آن و تضعیف قدسیت آن.

۳- حمله بر رسالت حضرت پیامبر اکرم -صلی الله علیه و سلم – و ایجاد شک و شبهه در مورد وحی و رسالت.

۴- حمله بر سیرت و سنت پیامبر بزرگوار اسلام  به هدف بی اعتبار ساختن دومین منبع و مصدر اسلام.

۵- حمله بر فقه اسلامی و میراث فقهی مسلمانان  به هدف ایجاد از هم گسیختگی و بی بند وباری عملی در عرصه های عبادات، احوال شخصی و معاملات در جوامع اسلامی و زمینه سازی برای  جای گزینی و تعمیم قوانین وضعی.

۶- حمله بر بنیاد های اخلاقی اسلام به هدف تضعیف فضایل و نشر رذایل و مفاسد اخلاقی چون زنا، شراب،لواط و ناهنجاریهای دیگر.

۷-حمله بر زن مسلمان به هدف افساد فکری و اخلاقی جامعه و تضعیف کانون خانواده با توجه به این که تضعیف خانواده سبب مهم تضعیف بهم پیوستگی و نیرومندی جوامع مسلمان است.

۸- حمله بر تاریخ شکوهمند مسلمانان به هدف بی اعتبار ساختن امجاد و افتخارات تاریخی امت اسلامی.

۹- حمله بر تمدن بزرگ اسلامی به هدف بی باور ساختن نسل های امروز و فردای مسلمانان به گذشته درخشان تمدنی امت اسلامی.

۱۰-  حمله بر وحدت امت اسلامی از طریق بزرگ نمایی اختلافات مذهبی ،ایجاد اختلاف و عصبیت قومی و برپایی تنش و جنگ های مذهبی و قومی.

تشنج سنی و شیعه، سلفی و مذهبی ، مقلد و غیر مقلد و عرب و غیر عرب وغیره را در همین سیاق باید خواند.

با توجه به خطرناک بودن جنگ و تهاجم فکری و آثار کشنده و مهلک آن ایجاب می کند تا مسلمانان بویژه جوانان هوشیار بوده و نگذارند تا خواسته یا نا خواسته ابزار و وسیله این تهاجم و در خدمت آن قرار بگیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *