خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

s.sufizada سلیمان شاه صوفی زاده

line

ای ورونو! زمونږ صفونو کی ګډ شوی لوی خطر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

پخپل کور کی مو نه پریږدی، وحدت ته لوی ضرر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

دین بیل گڼی سیاست نه، دوی بی سره مرغه غواړی

بی واکه، بی اختیاره، بی وزره مرغه غواړی

په نوم دی مسلمان خو د اسلام نه مرور دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

هدف یی ده تضعیف د دین ایمان زمونږ وطن کی

ګوښه غواړی قدرت نه مسلمان زمونږ چمن کی

نوکر د استعمار دی او غربیانوته سره زر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

را ویښ شئ مؤمنانو! دغه نوی مصیبت دی

د خلق او د پرچم څخه بدتره په لعنت دی

ماویست او ستمی ورڅخه زر ځلی بهتر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

غربی دیموکراسی غواړی، اسلام ځنی بیزار دی

غلطه پالیسی غواړی، د کفر خدمتګار دی

شیطان غوندی چلونو کی ماهر او باخبر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

تصفیه غواړی صفونه، ای د دین ښه عاشقانو!

خپل دین څخه دفاع لره ملا وتړئ غازیانو!

ولاړ صوفی زاده درته په شان د یو عسکر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 line

سلیمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *