د ثور د اتمی په مناسبت د حزب اسلامی د مشر تاریخی او په زړه پوری وینا

د ثور د اتمی په مناسبت د حزب اسلامی د مشر تاریخی او په زړه پوری وینا

د صدای افغان اداره

… بریا یعنی دا چی د مجاهدینو ارمانونه ترسره شی، هغه ستر ستر لوړ اهداف ترسره شی د کوم په خاطر چی زمونږ ولس یو نیم ملیون شهیدان ورکړل. د افغانستان آزادی، خپلواکی، ملی حاکمیت، ملی وحدت او د ملت د خوښی یو مظبوط ځواکمن مرکزی حکومت چی دا هیواد اداره کړای شی. جګړه پای ته ورسیږی، ډاډمنه دایمی سوله تامین شی…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *