د رحمن بابا د شعر څخه د ناوړی استفادی په ځواب کی

د رحمن بابا د شعر څخه د ناوړی استفادی په ځواب کی

لیږونکی: احمدالله ثاقب

چی په زړه کی دی څه عیب نه وی رحمانه

ښـــکلی مــخ تـه پـه کتـو کـی ګناه نـشـته

ځواب:

ښکلی مخ ته په کتو لویه ګناه ده

درحـــمـان قـبـر جــدا اوسـتـا جــدا دی

ښکلی مخ ته هله ګوره چی رحمان شوی

درحـــمـــان نـظـر جــدا اوســتا جــدا دی

درحــمـان غـشـی خـو ځکه خـطا نه ځی

درحــمان ایـمان پـوره اوســتا خــطا دی

درحــمان پـه زړه کـی میــنه دمـــولا ده

سـتا په زړه کـی محـبـت د دی دنیـا دی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *