رهبر حزب اسلامی تاریخ و حقائق تقریبا نیمه قرن را در یک سخنرانی کوتاه و موجز بیان نمود!

رهبر حزب اسلامی تاریخ و حقائق تقریبا نیمه قرن را در یک سخنرانی کوتاه و موجز بیان نمود!

مولوی محمد سرور شاکر ازهری

هموطنان گرامی! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

سخنرانی دیروز رهبر معزز حزب اسلامی در ارگ واقعا یکی از سخنرانی های خیلیها جامع، حقبینانه، عادلانه و غیر معترضانۀ مستقیم و یا غير مستقيم به شخصیت ها و یا رقبای سیاسی و همسنگر بود.

 واقعا تاریخ و حقائق تقریبا نیمه قرن را در زمان بسیار کوتاه مدت با الفاظ واضح و عام فهم برای مردم عوام و سیاسیون بوجه احسنش بیان کرده که جز متعصب و یا جاهل معامد با آن مخالفت نمیکند.

اگر حکمتیار صاحب با اینطور سخنرانی ها و مصاحبات شان ادامه دهند برای شخصیت ایشان و برای امت و ملت و حزب اسلامی و سائر احزاب اسلامی خالی از سود و منفعت نخواهد بود.

جناب حکمتیار صاحب با این سخنرانی شان ثابت ساختند که شخصیت او و حزب اسلامی افغانستان با احزاب دیگر خیلیها تفاوت دارد.

و حزب اسلامی یگانه حزبی است که منافع و مصالح علیای اسلام و کشور را در اولویتها و سرمشق کارش قرار داده و میدهد.

او با جرئت و شجاعت تام ثابت ساخت که از دعوتگران بزرگ و اصلاح طلب است ، و حزب اسلامی در جریان نیم قرن مبارزاتش در برابر بی بند و باری و لادینی و سیستم سیکولریزم و مادی گرائی و جاهلیت های گوناگون مقاومت و بر پاه ایستاده و ثابت خواهد ماند، و به هیچ قدرت استعماری و رفقا و همکارانشان معامله نخواهد کرد و ساکت نخواهد ماند، إن شاء الله تعالى.

این مجاهد صاحب قلم و زبان اذهان بسیاری از عوام و خواص را با این شیوه سخنوری، تبلیغ و دعوتش آگاه گردانید.

تا بحال در ارگ هیچ شخصیت این چنین با جرئت و با شجاعت حقائق را بیان نکرده اند، باوجود اینکه بعضی ها همه موضوعات و مسائل را درست فهمیده و تحلیل بجا کرده میتوانند، ولی بنا به مصالح و منافع شخصی و یا تنظیمی شان کتمان حقائق کرده و میکنند.

و یا شاید من الممکن اکثریت شان موضوعات را درک درست نکرده و یا تحلیل درست نمیتوانند با وجود اینکه رهبران و مسئولین احزاب و بزرگان اقوام و قبائل نیز باشند ، بجاست که شخصیت های که فعلا مشهور شده و در سابق وقت جهاد آنها را کسی نمی شناخت چون از جمله سکر سی ها بودند و در اواخر هجرت کردند و در بسیاری از جلسات شعله ای ها و بعضی دیگری آنان با افغان ملتی ها اشتراک میکردند و شعاراتشانرا طوطی وار زمزمه میکردند احیانا خاموش و چپ نشسته و به علمای کرام و سیاسین با درک و با فراست و حق گو گوش داده و از آنها استفاده کرده و بیاموزند.

والسلام.

برادر شما،

محمد سرور ازهری.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *