سرشک خون

سرشک خون

شاعر: الحاج محمد عزیز عزیزی

مُلکی که در آن حاکــم ویا پادشهی نیست

روزش همه تار واثر ازمهـرو مهی نیست

—————————————–

زندان بُوَد آن کشور وملت همه در بند

بر مردم آن خطه دگر هیچ رهی نیست

—————————————–

اشک از مژه چون سیل روان دید بهر سو

آنجـــا اثر از خنـــده و یا قهـقـهی نیســـت

—————————————–

بر عامــل ظلم وستـــم چـُور وچپـاول

هیچ دغدغۀ پرسش جرم وگنهی نیست !

—————————————–

قومی که بخواب رفته و از فکر بدور است

حقـــا که که در آن بادیه بیدار، گهی نیست

—————————————–

هر ملک شود خاک رۀ کفــش اجانب

گردرحرمش لشکر مرد وسپهی نیست

—————————————–

بر جای سرشک خون رود از چشم «عزیزی»

ای وای که بر حالــــت مــا هم نگهی نیست

—————————————–

محمــد عزیزی ( عزیزی)

16 حمل سال 1395 هجری شمسی

ساعت : 16:10

04-04-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *