شفافیت خواهی تاریاست طلبی!

شفافیت خواهی تاریاست طلبی!

ریاست طلبی، بدنبال رسیدن به اریکه قدرت و موقف!

مولوی عبدالصمد منیب

ریاست  طلبی(موقف،پول،موتر،صلاحیت،…)در میزان اسلام تلاشی است ناپسند،ونهی شده ،ودرموردآن بشدت هشدارداده شده است.

رسول الله صلی  الله علیه   و سلم ،میفرماید:(بخداسوگند مسئولیت وریاست رابه کسی که خواستاروعلاقه مند به آن باشد،نمی دهم).صحیح البخاری،کتاب الاحکام،

☆اسباب و عوامل ریاست وامتیازطلبی..

امتیازطلبی و بدنبال رسیدن به اریکه قدرت عواملی است هستندکه،زمینه پیدایش آنرافراهم میکنند،

۱-رغبت به رهائی از حاکمیت قانون،نهایت از سلطه دیگران،

گاهی برخی افراد  بمنظور ریاست طلبی، انتقادات بی موجب،سربازیدن از حکم امیر،دسته سازی،ساماندهی وتخریش اذهان، میپردازند،اینگونه افرادوقتیکه در محیط وشرائع جمعی قرارمگیرند، اینکه کسی را بالاتر از خودببیندبرایشان سخت و غیرقابل تحمل است.

بهمین علت مشاهده می‌شود اینگونه اشخاص دلبندی و تعلق خاطر زیادی به ریاست وصدرنشینی دارند،وباتلاش وپگیری طرح انتقادی، حسابدطلبی، استجواب مقامات ،شفافیت سیاسی و اقتصادی، درنهایت خودرامطرح کرده بدون سلسله مراتب واصول به اریکه قدرت برسد،تابه گمان خوداز زیرسلطه اصول ومرعی راتبه رهائی بیابند.

۲-علاقه مندی به یکی از پدیده های مادی ومعنوی،موقف،پول….

۳-غفلت از پیامدهای ریاست طلبی وامارت…

بلی!

باید دانست کسی که مسئولیت می پذیرد،لازم است،بهنگام سیری دیگران گرسنه، وبه موقع خواب دیگران بیدار،درحالت استراحت آنان سختی نگهبانی راپذیراشود،نه عکس آن!

۴-بی توجهی به پیامدهای کوتاهی نمودن درمسئولیت،

هرکس که نسبت به این عواقب غفلت کند،نفسش اورا به طرف ریاست طلبی و امتیاز …..کشانده ودل درگرو ریاست وامتیازطلبی و بدنبال رسیدن به اریکه قدرت خواهد نهاد.

خلاصه بادرنظر داشت پیا مدهای قابل توجه، خردمندان رابرآن خواهد داشت،که گمنام باقی بمانند و خودرا از هرگونه ریاست  و امتیاز طلبی….دوربدارند، تابسلامت ودست آورد درست ازاین دنیا بروند،ودرآنجا به خوشنودی وبهشت خداوند متعال نائل گردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *