مافیای «حقوق زن» افغان!

مافیای «حقوق زن» افغان!

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر

طبقۀ مظلوم جامعه ما؛ طبقۀ زن! طبقۀ یکه پس از هژده سال «نظام وارداتی دموکراسی»، بر مظلومیت شان افزوده شده؛ نه تنها بر مظلومیت شان افزوده شده است، بلکه بر روان شان نیز سخت صدمه وارد نموده است…

برای ادامۀ مطلب لطفا بر اینجا و یا بر روی تصویر کلیک کنید.↑↑↑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *