مصیبتی که فرد را به الله متعال نزدیک گرداند، نعمت است!

مصیبتی که فرد را به الله متعال نزدیک گرداند، نعمت است!

انجنیر محمد نذیر تنویر

چنین است، نعمت!

مصیبتی که، بنده های نیک و متقی را به الله جل جلاله نزدیک می گرداند!

بلی حافظان داخل زندان های طاغوتی، به مسیری گام می گذلرند که شعله های غضب متجاوزین صلیبی و اجیران دالری را چندین برابر ساخته، و آن ها را در غضی درونی شان می سوزاند!

ای اجیران دالری! بدانید که قصرها را برای تان زندان های این دنیا ساخته ایم، و زندان های تان را برای خویش مدارس و تعلیم گاه ها ساخته ایم!

تعلیم گاه های که، هر مجاهدش از صدها مجاهد بی سواد قویتر خواهد بود، و کمر های تان را در واشنگتن و ماسکو، خمیده تر خواهد ساخت!

بلی! این جا زندان است؛

زندان پلچرخی!

و این هم محفل_دستاربندی تعدادی از زندانیان پلچرخی می باشد که امروز در بلاک چهارم صورت گرفت.

پس ای فرزندان راستین این خطه!

این نعمت بزرگ الهی را برایتان تبریک گفته، و از خالق منان برای تان صبر و استقامت بیشتری را استدعا می دارم!

سلام بر شما فرزندان نیک این سر زمین شهید پرور،

سلام بر شما ای مجاهدان راستین راه اسلام،

سلام بر شما ای مجاهدان امارت اسلامی افغانستان!

انجنیر محمد نذیر تنویر

ششم دیسامبر 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *