نابسامانی جوامع اسلامی و بی توجه يی دينداران

 

نابسامانی جوامع اسلامی و بی توجه يی دينداران

 

سخنرانی های خيلی جالب، مفيد و ارزشمند شيخ محمد صالح پردل که واقعاً مطابق با شرايط روز و علاج بخشی از امراض و مشکلات امروزی امت اسلامی  بوده و برای هر شنونده چيزی برای شنيدن دارد.

 


 

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

قسمت چهارم

 

قسمت پنجم

 

قسمت ششم

 

قسمت هفتم

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *