کفرگویی اخوندیکه بدون نفاق و تقیه عقایدش را بیان می کند — سلیمان شاه صوفی زاده

 

کفرگویی اخوندیکه بدون نفاق و تقیه عقایدش را بیان می کند

 

 

سلیمان شاه صوفی زاده

 

ای کاش همۀ اخوند های رافضی که عین عقاید را دارند ولی برای فریب مردم تقیه میکنند، نیز مانند این اخوند بی پرده و شجاعانه عقاید شان را بیان میکردند تا مردم در انتخاب راه و قضاوت دچار سردرگمی و مشکلات نمی گردیدند.

 

برای تماشای قسمت های مختلف ویدیویی سخنان این اخوند، لطفا بر هر بخش آن جداگانه کلیک نمایید:

 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمتد ششم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *