معرکه بين پلنگ وتمساح

 

 

معرکه بين پلنگ وتمساح

 

تصاويرعجيب ونادريکه پلنگی را در حال شکار وحمله بر تمساح قوی هيکل و خطيری به نمايش گذاشته است.

اين تصاويرمنحيث اولين تصاويری ازاين نوع شکار شناخته شده است. مصور اين تصاوير آقای Hal Brindley در يکی از مناطق جنوب افريقا بنام Kruger در کنار آبی مصروف تصوير برداری از اسپ های آبی بود که دفعتاً حالات دگر گون شده ودر اثر حملۀ پلنگی، تمساحی مجبور به ترک کنار آب شده به طرف خشکه فرار مينمايد.

درين اثناء آقای Hal Brindley فوراً از موقع استفاده نموده از ميدان معرکه تصوير برداری مينمايد که در نهايت امر پلنگ مؤفق به قتل تمساح شده وبرای استفاده از گوشت آن، تمساح را با خود به گوشۀ امنی انتقال ميدهد.

اينک شما وآن تصاوير نادر از صحنه های مختلف معرکه بين پلنگ وتمساح:

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *