ژمی راغی— امرالدین سرحد

 

ژمی راغی

 

امرالدین سرحد

  

 

منی لاړه سړو پیل کړلي ناري

ژمی راغی په تن نه لروجامي

 

د کمیس د ګریوانه تڼۍ شکیدلي

نوي نه شوي دا زمونږ دپښو پڼي

 

سرګردانه یو وطن کې یخ وهلي

تاوده ګرځي پردي کاندی ننداري

 

دیتیمو٬ کونډو میندواوښکي څاڅی

په مخ راغلی ان له سترګوڅوګیلي

 

لاړي والوتي تودواوبوته زاڼي

مونږه ناست یوو تیرو یخي څیلي

 

جګړی ړنګ کړتود کنډرله پلاره پاتی

په مونږ اوری یخي واوري شوي خوري

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *