احمدشاه بابا — امرالدين سرحد

 

 

احمدشاه بابا

 

 

 

امرالدين سرحد

 

احمدشاه باباخبري

دور دانی دی مرغلري

فلسفې منطق یې لاره

په کړند لارکښې بهادري

«»«»«»

ستر سالارد قوتونو

پوه افغان د لوړفکرونو

زیږتاریخ نه یې جوړشوی

سترښونځې دسیاستونو

«»«»«»

کارنامي یې د ویاړونو

غټ قوت شود قومونو

ستربری د«پانی پت» یې

جوړ تاریخ د ولسونو

«»«»«»

څه لمسیان که کړوسیان دي

ترینه پاتی افغانان دي

تیره وار دتوری شرنګ یې

پکوه کړي یې دښمنان دي

«»«»«»

و پاچا د ولسونو

عادل مشرد ملکونو

ګڼل شوي لکه صدر

وطبیب زمونږ دردونو

«»«»«»

شرنګ دتوری یې په ډارکړل

یرغلګریې نن ناچارکړل

له پښولاندی اوربل شوي

دغی خاوره نه یې بیزارکړل

«»«»«»

دغه خاوره  میړنیو

تل ساتلی له پردیو

تاریخی ویاړیې یادیږي

شملي لوړي دپګړیو

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *