د زړي ببئ ژړا — امرالدین سرحد

 

 

د زړي ببئ ژړا

 


امرالدین سرحد

 

راشه ګوره دی کلا ته

د زړي ببئ ژړا ته

دړي وړي یې دروازي دي

دری کړکئ په وینو سري دي

«»«»«»

ماتری وپوښتل زړی نه

حال ته ووایه کردی نه

په ژړا یې راته وويل

حال بیان کړم درته څه خیل؟

«»«»«»

ډزي وشوي دپوځیانو

غږشولوړدبهرنیانو

دروازه یې کړله ماته

په خپل سرراغلل کلا ته

«»«»«»

ماشومان ټول په ژړا شول

دوه اورپکي په خندا شول

مشرځوی یې راټپی کړ

زمونږ سپینږیری یې بندی کړ

«»«»«»

زمونږ جامي یې وشندلي

په خپل مینځ کښې څه ویلي

مونږ له ډاره په خوله چپ و

لاس تړلي په ملا کړوپ و

«»«»«»

بهرنی اوس په خپل سر دی

بی سری دایو خطر دی

قام په قام مونږ جنګوي

څه څې غواړي هغه کړي

۱۱،۶،۲۰۱۲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *