دپلار جايداد مي خرڅومه زه لندن ته ځمه—غلام مصطفی بیدار

 

دپلار جايداد مي خرڅومه زه لندن ته ځمه

 

 

غلام مصطفی بیدار

 

دپلار جايداد مي خرڅومه زه لندن ته ځمه

يا كاناډا يا جرمني يا واشنګتن ته ځمه

 

دلته مي شوندي وچي شوي او پتري نيولي

هلته سري شوندي ښكلومه زه لندن ته ځمه

 

دپلار جايداد ځما تحصيل راته پكار نه شولو

دواړو ته اور ورته كوومه زه لندن ته ځمه

 

دلته كشمش او كنجاړه په خوند كښي فرق نلري

د خولي خوند نه خرابومه زه لندن ته ځمه

 

ځان سره وړمه دغمونو او دردونو پيتي

چيرته يي سيند ته غورزومه زه لندن ته ځمه

 

هم به مي غم شي غلط هم به جهان ووينم

هم به چي كورته څه ليږمه زه لندن ته ځمه

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *