څــــړیــکه— نورمحمد غفوری

 

څــــړیــکه

 


نورمحمد غفوری

 

له هرې خوانه په ما غم اوروي

د زمانې زړګی ماتم اوروي

 

هسک د وختونو له وريځو ډک دی

چیرته ماران چیرته لړم اوروي

 

دا د وحشت دیوان تیارې خپروي

په هر بل شوی څراغ بم اوروي

 

همته! ګوره ملا دې خمه نه شی

آسمان بلاوې دم په دم اوروي

 

په سمندر د اوښکو نه شی چاره

لوی سقرونه، جهنم اوروي

 

د ترحم هیلې عبثې ښکاري

ظالم لمبې په هر قدم اوروي

 

نامرد غماز د نمامۍ اورونه

هم ئې پر ما هم په صنم اوروي

 

د خپل خیرن نظر اتوم بمونه

کله په یوه کله بل چم اوروي

 

هره لحظه د هیریدلو دوړې

د ویاړونو په البم اوروي

 

(غفوری) کله به سپرلی شی که نه؟

چې په ګلـــونـــو به شــبنم اوروي

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *