بــرداشــت —– قاری سعيد زرمتی

بــرداشــت


په زړه درزا په خوله كو كا ره لرو
مو نږه مز ل په نا هو ا ره لرو
هرويشتندى پرې خپل نښان پخوي
په زړه كې موږ دا سې هنداره لرو
زمونږ غليمه ته ګېله مه كوه !
د غه عا دات مونږه له آره لرو
نمروده مونږ تر خپل جنته پورې
ستا د دوزخ په لمبو لا ره لرو
که د دوى كاڼي به پرې نه ماتوو
نو د ا تند ى ، د څه لپا ره لرو؟
سعيده! شعراوكه هر څه يې بولې
همدا برداشت يې له ګوذا ره لرو

قاري سعيد زرمتى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *