به ياد شهداء راه آزادی — خالد عمر اعظمی

 

به ياد شهداء راه آزادی

خالد عمر اعظمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو همچو کوه پایدار خواهی ماند

و

در تو گـرمی و سردی

اثرنخواهد کـرد.

ز پشت قله های بلند تو میکشد خورشید

نیزه های طـلا را،

و

پاره می سازد ،

پرده های سیاه ظلمت را.

ز قله های بلند تو نور می ریزد

به وادیی بی آب شـهر تاریکی،

و

عقـابی همـیشه و پـیروز

بدور قله های بلندت

به رقص خواهد بود

و

یاد تو همـشه و جاوید

درون سینۀ ایام خواهد مـاند

تـو نامدار خواهی بود

و

تو چـون کـوه

پـایدار خـواهی مـاند.

                               خالد عمر (اعظمی)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *