ملک د وست !!! — محمد اصغر عبادی

 

ملک د وست !!!

 

محمد ا صغر(عبا د ی)

 

                         گردآمد د وستا ن درملک ، دوست!

                         تا د وبـا ره ، عهـد وپیما نی کـنند

                         لشکروا سبا ب وپول ، گردآ ورند

                         تـا د فع قــوا ی، شیطا نی کــنـنـد

                         عهد بند ند تا به ا ین آ زا د ه قوم

                         کمک ها ی خا ص ا نسا نی کننـد

                         ا زسرصـد ق وصفا وبی غــرض  

                        ( حکومت مرد م * ) ا رزا نی کنند

                         رشوه وقـا چا ق را بـا ا ختـلا س

                         ریشه کن ، ا زملک ا فغا نی کنند

                                      *******

                     وای ا فسوس ! ا ینهمه حرف است وبس

                     کـس بــه فکرمـــا وملک مــا ، کی هـست

                     جـــا ن د هـند مـــرد م ، زجـنگ وقیـمتـی

                     قصرنشینـــا ن را خـبرازآ ن ، کی  هست ؟

                     خـون ( ا فـغـــا ن ) ریـزد وملکش تبـــا ه

                     هموطن! پس د یگرا ن را چه رأی ا ست ؟

                               فبروری- 2010- کا نا د ا

                             * د موکرا سی ( صا د را تی )                        

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *