تبسم نوروز — نورالله وثوق

 

تبسم نوروز

 

نورالله وثوق


پیوسته خسته خسته سیه روز همچنان
 ترسم  شوم همیشه   بدآموز همچنان
رگهای هوشِ من همه فریاد می کشند
ازهرمِ  لحظه های جگرسوزهمچنان
با  سرگذشتِ ناله ای  من آشنا مشو
بگذر ازین فسانه ای مرموزهمچنان 
ازخشت و خاِک خاطره ام خُرَّمی مخواه
آتش  درین   خرابه    میفروزهمچنان
قفلی   زدستِ  وسوسه ها بردهان زدم
باشم  صدایِ  بی لب وبی پوز همچنان
اینجا   کسی بساطِ عروسی ندیده است
ماییم  و سور سا تِ  کفن دوز همچنان
مارا  بهار هی به  تمسخرگرفته است
بیزارم  ازتبسم       نوروز همچنان

…………….
نورالله وثوق
جمعه28-12-1388
http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *