به استقبال بهار طبیعت — محمد عزيز عزيزی

 

بسـم الله الـرحمن الـرحــیم

به استقبال بهار طبیعت

 


محمد عزيز عزيزی

—————————————————

آفرینش همه تسبیح خداوند دل است

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

—————————————————

بازچو خوش میرسد، مژ ده ای ازهر کنار

پیک بهاری رسید ، بر سخنش گـوش دار

 

خلق طبیعت شده  ،از برِ هر خاص وعام

تا همه مخلوق از آن، فیض بُرَد  بیشمار

 

گردش خورشید وماه ،حرکتِ نظمِ زمین

سال ،چهارفصل وماه ، روزوشبِ آشکار

 

فرق بود فصل را، از پی هر گرد شش

زانکه به حکمت بود، یک زدگر بیشمار

 

فصل بهار وتموز ، موسم پائیز وسرد

هریک از آن را بود، زینت ونقش ونگار

 

فصل  تموزش بود، موسم گرما ومهر

حاصل کشت زمین ، چیدن باروثمار

 

هست به پائیز هـم ،لذت وکیف دگـــــر

رنگ برنگ برگها ،هرطرفی صدهزار

 

فصل زمستان بود ،نوبت خواب زمین

تاکه به نیرورسد ، بار دگر بـار بـــار

 

باز به حکم خدا، خواب زمین رفتنــی است

زانکه  ز هر سو  رسد  ،  مژدۀ پیک بهار

 

ُرو به سما ء کن نظر، جلوهء قدرت نگر

هم به زمین هر طرف ، آیۀ  ازکردگـار

 

چشم گشا هر طرف، طرفه بهاری نــگر

دشت ودمن هرکجا ،کوه وکمر سبزه زار

 

ای که خدا داده ات ، فرصت کا روعمــل

سال نوی پیشرو است، رفت زتو سال پار

 

این همه الطاف حق ،بهر خودت ای بشر

چشم گشا وببین ، شُکرِی ازآن بر شمار

 

گفت : چه خوش شیخ من  ، «سعدی» شیرین سخن

گویمت این نکته اش ، از دل وجـــــان گــــوش دار

 

«برگ درختان سبز ، در نظر هوشیــــــار »

« هرورقش دفتری است ، معرفت کردگــــار»

 

هر نفسی کو فرو، میرود اندر بدن

 هست ُممِد حیــات ، برتن تو  آشکار

 

چونکه بیرون آیدش ازتن هرزنده جان

لذت وفرحت دهد ، بر تن  آن جــــان دار

 

خوب بدقت ببین ، بهر تو در هرنفس 

داده خدا یت دوتا  ، نعمتِ بس ارجَدار

 

از برِ هرنعمعتی ، حضرت خالق به تو

واجب شکری بود ، یک َنفسَی  هم دوبار

 

ای که به غفلت ُترا ، بگذردت روزوشب

 عمر به پایان رسد، باز نیــــا ید دوبـــــار

 

خیز زجا  قلب را، صیقل توحیـد زن

فکر وروانت بشوی – طیب وپاکیزه دار

 

 آنگه بدرگاه حق ،سجده بکن در زمین

 از سراخلاص  وشکر، تا   بشوی رستگار

 

بار خدایا ! بما ، چشم بصیرت عطا

هدیه بکن زانکه تو، قادری  وکردگار

 

بنده خاکی عزیز، نیست ورا هیچ چیز

  آیتِ« لا تقنطوُا»  ، هست  ورا کوله بار

—————————————

والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاته

محمد عزیز ( عزیزی )-  لندن

روز جمعه 2010-03-19

ساعت بعد ازنصف شب 00:50

مطابق به سوم ربیع الثانی سال 1431

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *