آشنایِ نازنازی

 

آشنایِ نازنازی

 

نورالله وثوق

 


پهنایِ صفا
به اقیانوسِ    مردُم  شَو  شَناوَر
بکش  زانسوی    پهنایِ صفاسر
به   کوریِ  دو چشمِ   ناتوانی
بزن چون روشنی خودرابه هردر

نیاگارای دلها
بشوران   آتشِ  شوروشری را
بر افروزان  شرارِ محشری را
بپا کن در       نیاگارای  دلها
ز اوجِ    آشنایی  شرشری را

اقیانوس
چسان ازقطره ها مأیوس گردی
نمیخواهی  که اقیانوس گردی 
به  طوفان  دلِ مردم   بپیوند
مباد همباور    افسوس گردی

پروازِفریاد
بیا تنهایی ام را بال و پر  شو
نهادِ    تازۀِ   را همسفر  شو
شنو  از  چشمِ   من پروازِفریاد
که  گفته همصدایِ کوروکرشو

 آیینه گی
بزن   سیلی  به  روی ژاژ  یارا
صفا  را  تیره کن   تیراژ  یارا
بیا  کاندیشه ای   آیینه گی   را
کنیم   از ژرفِ دل   پمپاژ یارا
 
موج فکر
هزاران رازِ  درخون خفته دارم
سخنها  زیر  لب   ناگفته  دارم
بیا  با  موج  فکرم  همسفر شو
که  دریاها  دُرِ  ناسفته   دارم

 آشنایِ نازنازی
ببین   کاین  آشنایِ      نازنازی
چسان با  سرنوشتت   کرده بازی
نموده    بهرِ    کابینِ  دلِ   تو
دوباره  چهره ه اش را بازسازی

بوفِ پَکر
دوتا   بوفِ پَکر روی  دو بامند
به خونِ هردوی مان   تشنه کامند
هم آهنگِ   سرودِ   مردۀِ    چند
به پیشِ   زندگی   خامِ   تمامند

اختاپوس
ازانِ   خود   ازان مأیوس گشتند
که هر  بیگانه را   پابوس گشتند
به جان   موجِ  آغوشِ   محبت
کم ازکم   عینِ  اختاپوس گشتند

شیره
شما   گر  از تبارِ اهلِ   حالید
چرا در  چند  وچونِ قیل وقالید
چرا  ناکرده کاری  کلَّه خامی
کدویِ هرچه سررا شیره مالید

لذتِ دورهمی
چه  پیش آری  زیادی وکمی را
به یک  سو نه مزاجِ دمدمی را
شدی   گیجِ    جَم و غمِّ جدایی
ندیدی    لذتِ   دور همی را

نورالله وثوق
 
یکشنبه   29 /1 /1389
http://norollahwosuq.blogfa.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *