الفبا — نورالله وثوق

 

الفبا

 

نورالله وثوق


شورشِ اندیشه 

به زورِشورشِ اندیشه یارا

سرِ شب را ببر ازریشه یارا

بَکُن خونِ سیاهی را زهرسو

به هر رنگی میانِ شیشه یارا

………..

پا به گل

بگو اندیشمندِ پا به گل را

بگیر ازرویِ همت دستِ بل را

گذرکن ازسرِ لایِ تعصب

گشابررویِ یاران شهرِ دل را

………  

قوم وخویش

زتار وپودِ ریشه ریش ریشیم

به پایِ قامتِ اندیشه نیشیم

شنیدم اززبانِ بستۀِ دل

که ماباناجوانی قوم وخویشیم

…………

الفبا

عروسِ  سربه زیرِ شرمِ شهرم

الفبایِ تعصب گشته مَهَرم

به هرچه واژۀِ آغشته با مِهر

الی قافِ قیامت قهرِ قهرم

………..

آژیرِ غرور

سرودِ سرخِ آژیرِ غروریم

ترنُّم بخشِ هر تیرِ تروریم

ازانرو ناله ات راکم شنیدیم

که ما دراوجِ قدرت کر وکوریم

………..   

دستۀِ کوران
دلِ همسایۀِ هارا می زنی سر
نگردی بر مگر بادیدۀِ تر
میانِ دستۀِ کوران درآنجا
مقرب تربرادر آنکه کرتر
………

نماد

نمادِ    فتنۀِ      آخر زمانیم

به هرچه غیرِ ایمان همزبانیم

صدایِ های وهویِ جانیان را

به رویِ هرد ودیده حامیانیم

………..

تجارت پیشه

نشستیم و شبی اندیشه کردیم

به نامِ دین تجارت پیشه کردیم

وطن بنگرکه با همدستیِ غیر

چسان خونِ تورادرشیشه کردیم

………..

آهویِ ایمان

بر اندازِ    نظامِ   نام وننگیم

به جانِ   آهویِ  ایمان پلنگیم

شده خارِ   سرِ  راهِ    محبت

نمیدانم که از جنسِ چه سنگیم

……….

خونِ شیشه ها

بلایِ جان چه کس غیرِ تنِ ماست

چه کس جز گرگِ غفلت رهزنِ ماست

چنان   با سنگِ   سینه  همصداییم

که خونِ شیشه ها برگردنِ ماست 

  ……….

قطارِ لحظه ها

زبس ازشیشۀِ شهرت خماریم

به رویِ گردنِ اندیشه باریم

قطارِ لحظه هارا داده از دست

اسیِرِ گریه هایِ خنده داریم

………..

نورالله وثوق

دوشنبه  7/4/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *