مي پرســتم — محمداصغرعبادی

 

 

مي پرســتم

 

 

 

 

محمـد ا صـغـر(عـبـا د ي)

 

بپـرسـید ي زمن إ چه مي پرســـتم ؟         خـد ا را یک ، یگا نـه مي پرســتم

 

یقـیــنم ا ســتـوا را ست بررســولان           کـــتا ب چهــا رگا نـه مي پرســتم

 

صحا یفي فـرســتـا د ، ذ ا ت بـا ري           زمــا نـه تـا زمـا نـه ، مي پرســتم

 

بـه هـرجـا ا زحـق ویا هــم حـقـیقـت           بـیــا بـم گر نشـا نـه ، مي پرســتم

 

نه من چـوزا هــِد خـود بیـن حـق را           برا ي بـا غ وخــا نـه، مي پرســتم

 

نـه گا هی حـرف عا ری ا زحـقـیقـت          زتـرس تـــا زیـــا نـه ، مي پرســتم

 

زتـرس حـق اگــرد رنیـــمـه ی شـب          شـود ا شکی روا نـه ، مي پرســتم

 

بـوَد خـد مت به ا نسا ن مذ هـب من          ا ین روش عا قـلا نه ، مي پرســتم

 

بـت مـن قـتـل عــا لــم  کـرد ، ا مـــا           مـنـش روزوشــبا نه ، می پرســتم

 

مـرا عشقی بتی ســرمــا یـه آ خـــــر          نـه من مـا ل وخــزا نه مي پرســتم

 

بهــا نه را نه بـوَد جــا ئي درعـشق          مـن ا ورا بي بهـــا نه ، مي پرســتم

 

بـروحا جي، تـوکــن سـیروسیـا حـت         که من صا حب، بخا نه مي پرســتم

 

بگـویــد بـنــد بـنـــد تــا روپـــــــودم          مـن ا ورا عـا شــقـا نه مي پرســتم

 

نـه ا د یـبــم، نـه شا عـر، نه سخـنور         سخــن صـــا د قـــا نه می پرســتم

 

ما رچ  2008  میسسآ گا کا نا د ا

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *