صـــبر واستـــقامت در امتحان الهـــی محمد عزیز عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

سروده  در ارتباط  با توطئه هایکه  برعلیه یکتن از دعوتگران پیشتاز وگردانندۀ برنامه تلویزیونی اســلامی امت وسط   صورت گرفته است ، سروده شده است

 

صـــبر واستـــقامت در امتحان الهـــی

 

 

محمد عزیز عزیزی

 

—————————————

سیـــدا در   امتــحـــــان  ذات سبحــان  غـــــم مخور

آنچه آید بر سر ت ای  مــــرد دوران غــم مــــخــــور

 

دا عیــان ِ را ه حــــق  در طــول تاریخ  دیـــده  اند

رنج بسیـاری ،  زدست  اهــل طغیان  غــم مخـــور

 

دشمنی با  رهــــروان  دین  ودعـــوت  هـــر زمــان

گرچه  بوده  درهـــمه  ، اوقـــات  ودوران غم مـــخور

 

نــوکـــری بر غِــیر ، وتن دادن به پستی  در جـــهــان

دیده باشی این زمان  ، با چشم حــیران  غـــم مـــخــور

 

بنـــــدگان پول  وشهــرت  هـمــچنـــان اهـــل نــفـــاق

گـر نخـــواهـــند  مردمــان  ِاهـــل ایـمـــان غم مخـور

 

جا هـــلان   کایشان نــدارنــد  بهره ای از  علـــم دین

از پف  سرنـای  زشت  ، هرزه گویــان غـم مـــــخور

 

دشمـــــنان دین وآزادی  ،  زبــان بـگشـــوده انــــد

ز اتهــام  ودشمنـــی  ،  اهــل  خــذلان غــم مخــور

 

مانـعـین راه دعوت  هـــــر زمــآن ،  در هـــر کجـــا

بوده  اند  از  رهروان  ِ ،  راه شیطـــــــان غم مخــور

 

ملت افغان   به دین  وحــریت ســـر میـــدهـــــد

ای  علم بر دار آزادی  وقـــــرآن  غـــــم مـــخــور

 

ای بـلنـــــد پـروا ز  دین ،  شهــبـــــاز را ه حُــّـریت

قـــدر آزادی کجا دانند ؟ ، غــلامــآن  غـــم مخـــور

 

جَــّـد  والایت که او بود افتخـــار شــــرق وغرب

ای تـــو  اولاد  جمــــال الـدین افغـــان غـم مخــور

 

سیــّــِد  افغان که او دشمــن به استعمــــــار بود

دشمنی با او نمودند ، روســـــیاهــآن غم مــخـــور

 

ماکیـان  و زاغ و کـــــر گس  کی دهــــد آواز خــــوب

هست آوای  تو چـون مرغ ِ خوش الـحان غــــــم مخــور

 

در رۀ  حق با دل و جــان  میروی هـــــوشیـــار باش

فرش می باشـــد در آن ، خار مغیــلان  غم مخــور

 

چون  بشوق ِ کعبه  وبیت الحرم  دل بسته ئی

می رسی آخـر بوصل  جان جانــان غم مخـور

 

یاد می آور  ز طا یف  آنچــــه بر احمـــد گـــذ شت

گر ببــارد  بر سرت  ، هم  سنگ  طفـلان غم مخور

 

خــصم  دین ِ حق ُبــــَوند ، اعـــــــدای یـــــاران رسول

گر ترا دشمــــن به خــــود دارنـــد ، ایشـــان غم مخور

 

دین وآزادی  بـُـــوِد ، انـــدیشــــــۀ  صاحـبـــــدلان

می  سپارند  در رهـۀ آن ،  هم دل وجان  غــم مخـور

 

 

نــوکـــری بر غِــیر ، وتن دادن به پستی  در جـــهــان

دیده باشی این زمان  ، با چشم حــیران  غـــم مـــخــور

 

عاشقان نــــــور قــر آن  هــــر زمــآن  پروانه وار

جــان سپارند در رۀ  ،  آن نور تابان غـــم مـــخور

 

ســیـدا  در راه دعوت    استـــــــقـامت  لازم است

نصرت آید عاقبت  بر هر مســـلــمـان غـــم مخور

 

راه دعــوت  پر خطــر بــــا رنـــج وزحــمــت  ای «عزیز»

چــون ترا باشــــــــد دلی  چون شیــر  شیـــران غـــــم مخــور

پـــــا یــان

————————————————————

روز چهارشنبه  دهم قوس سال 1389

مطابق به : 24 ذی الحجه  سال1431 هجری قمری

اول دسامبر سال 2010 میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *