خواب جناب رئیس جمهـــور ؟؟؟!!! — محمد عزیزعزیزی

 

خواب جناب  رئیس جمهـــور ؟؟؟!!!

 

محمد عزیز(عزیزی)

2010-12-12

 


فیس بوک ، این عکس را  بر من  نمـود

چون بدیدم ، هــوش وفکر از مـن ربــود

 

غــــرق بــــودم  در خیــــالات  وطـــن

هم به مـــومن ، هم به ترســـا وجـــهــود

 

مملکت داری نه با خواب است وخور

نــه بــه  نا امنی و  بــا فقــر و رکــود

 

خــــیز از جا داد و وا ویــــــلا شنــــو

گر تــرا گوش است از بــهـــر شـنـُـود

 

صــد هـــزارانَ  فتنه بین ازشش جهت

از همه اهل غرض  با فکــر سُــود ( بمعنی سیاه)

 

جــــور وظلم وکفــــر استعمــار بیـــن

کشت وکـــشتار مسلــــمــان وهنـــود

 

این وطن داران تواست ای بی خبــر!

آه شــان بــــالا بـــُـــَود مانــنـــد ُدود

 

ملـــت افغان  فغـــان دارد   همـــه

کی ترا هر گز سزد خواب وغنــود

 

مردمـان  را راه  وچاره  گــم ُبــَود

خون چکـد از چشم  شان مانند رود

 

خـــواب بهـــتر از برای آنــکســــی

گــر به بیـــداری از آن مــردم نسـُود

 

حیـــف باشد زند گانی را هر آنــک

گر بدستش مردمــــان در بند بــود

 

ای بسی مـــردم که در روی زمــیــن

نیست شان  تا ثیری در بود وَنبـــــُود

 

آن ســری بــا لا بــُــَود در پیــش حــق

جز به در گـــاه خـــدا هـــر گــز نَســـُود

 

خدمت خلق خد ا امـــرِ ِحـــق است

همچنان کـــو امـــر دارد  بر سجـود

 

ظلم کفر وجور ظالم  شر جهــل

فـقر ونا امنی  همــه بایـــد زدود

 

رو سفید است آنکه  خدمتگــار بــود

ورنــه  رویش در جهان باشد کــُبود

 

نغمــۀ خوشتر  ندیدم  ای  «عزیز»

غــیر آزادی  چو  آهــنگ  وسرود

پــایان

——————————————–

روز  دوشنبه  پانزدهم قوس سال 1389

برابر با :2010-12-06

مطابق  29 ذی الحجه سال 1431 هجری قمری

این وطن داران تواست ای بی خــبــر!
آه شــان بــــالا بـــُـــَود مانــنـــد دود
آن ســری بــا لا بــُــَود در پیــش حــق
جز به در گـــاه خـــدا هـــر گــز نَســـُود
خدمت خلق خد ا امـــرِ ِحـــق است
هم چنان کـــو امـــر دارد بر ســـجــود
گــر به بیداری از آن مــردم نسـُود
حیـــف باشد زند گانی را هر آنــک
گر بدستش مردمــــان در بند بــود
ای بسی مـــردم که در روی زمــیــن
نیست شان تا ثیری در بود وَنبـــــُود
مملکت داری نه با خواب است وخور
نــه بــه بیکاری نـه بــا فقــر و رکــود
خــــیز از جا داد و وا ویــــــلا شنــــو
گر تــرا گوش است از بــهـــر شـنـُـود
جــــور وظلم وکفــــر استعمــار بیـــن
کشت وکشتار مسلــــمــان وهنـــود
این وطن داران تواست ای بی خــبــر!
آه شــان بــــالا بـــُـــَود مانــنـــد دود
آن ســری بــا لا بــُــَود در پیــش حــق
جز به در گـــاه خـــدا هـــر گــز نَســـُود
خدمت خلق خد ا امـــرِ ِحـــق است
هم چنان کـــو امـــر دارد بر ســـجــود

گــر به بیداری از آن مــردم نسـُود
حیـــف باشد زند گانی را هر آنــک
گر بدستش مردمــــان در بند بــود
ای بسی مـــردم که در روی زمــیــن
نیست شان تا ثیری در بود وَنبـــــُود
مملکت داری نه با خواب است وخور
نــه بــه بیکاری نـه بــا فقــر و رکــود
خــــیز از جا داد و وا ویــــــلا شنــــو
گر تــرا گوش است از بــهـــر شـنـُـود
جــــور وظلم وکفــــر استعمــار بیـــن
کشت وکشتار مسلــــمــان وهنـــود
این وطن داران تواست ای بی خــبــر!
آه شــان بــــالا بـــُـــَود مانــنـــد دود
آن ســری بــا لا بــُــَود در پیــش حــق
جز به در گـــاه خـــدا هـــر گــز نَســـُود
خدمت خلق خد ا امـــرِ ِحـــق است
هم چنان کـــو امـــر دارد بر ســـجــود

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *