بمناسبت سی ودومین سالگرد قیام قهرمانانۀ مردم هرات — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بمناسبت سی ودومین سالگرد قیام قهرمانانۀ مردم هرات دربرابر نظام کودتائی روسی مشربان افغانستان

 


محمد عزیز(عزیزی) 2011-03-14

 

================================

نیسان در آن زمان

آمد ولی چه سود !

هر گز پیام شادی یک نو بهار را

همراه خود نداشت

در یک صباح سرد…

اندر فضای کابل ودرشهر ، آنزمان

از دستۀ زخیل کلاغان لاشخوار

فریاد غار وغار ونعرۀ هورا بلند شد

مردم شگون بد گرفته وبا هم سخن زدند

گویا دیگر بهار نیاید بملک مــا !

ابرِ سیه وتیره زسمت شمال ملک

بر آسمان میهن ما سایه گستر است

تا از تشعشع انوار آفتاب

مانع شود ، ویخ همه ریزد زابرها

افسوس وصــد دریغ

روزسپید کشورما شـــام تارگشت

با کودتای هفتم ثور، نا قرارگشت

***************************************

این کودتا بنای خودش را بخون نهـــاد

معمارآن ، به نقشۀ جهل وجنـون نهــاد

گرگان هفت ثور

چون تشنگان خون به همه حمله ورشدند

بستند دست وپا وبریدن حلقهـــا

ریختند خون جمع زیادی زخلقها

از مرد وزن وپیر وجوان هر کسی که بود

ازافسران وعسکر وسرباز مملکت…

استاد یا محصل و طلاب مدرسه…

خدمتگذار دفتر ومامور این وطن…

صوفی وشیخ عالم ویا هر کلان قوم …

دهقان وکارگر وزمیندار واهل فن …

اطفال خرد مکتب و مسجد زهرطرف …

اتباع مملکت…

هر گز امــان نداشت .

چون کود تائیان همه خونخوار بوده اند

تاریک فــکر وظالــم و بدکار بوده اند.

فریاد و داد مردم ما در گلوی شان

انباشته شد زیاد

خاموش بود صدای همه در میانه ها

در شهرها …

قریه ها و هر کرانه ها.

تنها صدا صدای تفنگ بود اوبلند

یا نالـــه هـای مردم آزادۀ ، ببــند

**************************************

دیری نشد که اهــل « هــریــوا » در آن زمـآن

بابغض ها همه انباشته در گلو

درزادگاه خواجۀ انصاری بزرگ

در مهد شیخ جامی ورازی وکاشفی

درسرزمین تاکی ، ومختار و هاتفی

منزلگهان مردم سالک وعارفان …

در خاک اولیاء که به هر گوشه اش نشان

……………

……..

…..

در بیست وچهارحوت …

در صبحگاه وقت …

غسل ووضو برای شهادت نموده اند

رخت ِ سپید بتن و کفن پوش گشته اند

تا سر زمین خود ومرقد پا کان اولیاء

از لوث کفر وُخبث جهالت وتیرگی…

پاکش نموده پرچم شان سر نگون گنند.

اندر طلوع مهــر

مردان حق به راه خدا متحد شدند

با ساز وبرگ هیچ

اما بزور وقدرت ِ ایمان واتحاد

دل ها همه به عشق شهادت همی طپید

در سرخیال فتح وظفر جلوه مینمود

در پرتو عقیدۀ «اِحدَالحُسِنیین»

بر خیل شب پرست ولشکر خفاش حمله شد

آن برجهای تیرۀ ظلمت شکسته شد

خلقی ضد خلق وطن تار ومار شد

فتح مبین به لشکر حـق آشکارشــد

شهر« هرات » زلوث اجانب زدوده شد

مردم سجود شکربجا کرده اند همه

وانگاه برای جمع شهیدان انقلاب

در بیست وچهار حوت

بر بیست وپنج هزار شهید

یکجا نماز شد

***************************************

آغاز این قیام

با خون پاک مردم آزادۀ هرات

بنیاد کاخ لشکرخفاش راشکست

درسی برای نسل وطن شد درآن زمان…

دیدیم که بعد ازآن ..

در هر کران وگوشۀ این مملکت همه…

مردم بپا شدند

با جمع انقلاب هرات هم نوا شدند

در آخرین بیان

ملت به یک زبان

گفتند آنچنان

راه ِ نجات مردم وآزادی وطن…

ایمان واتحاد وقیام است وانقلاب

تنها رۀ صواب

با اجر وبا ثواب

پـایـــان

***************************************

محمد عزیز ( عزیزی) لــنـدن

روز دوشنبه 23 حوت سال 1389 ساعت 15-22شب

برابر به : 14 مارچ سال 2011 میلادی

ومطابق به: ربیع الثانی سال1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *