بهار تصویر زیبائی از کلک صنعت الهی— محمد عزیزعزیزی

 

((هــُـوِ الــمُــصَّــَـِو ر ))

 

بهار تصویر زیبائی از کلک صنعت الهی

 

 

 

محمد عزیز ( عزیزی)

29 حوت سال 1389

 

باز در گلشن دمیده عطر خوشبوی بهـــــار

میرسد هر لحظه بر مـا ُطرفه از کوی بهـار


این همه نقش ونگار ِ کلک قـدرت را نـــگر
می برد ازهرطرف دل را همه سوی بهار

تا مشامت تازه گردد رو به صحرا کن دمی
مشک افشانی کند بر هـر طرف بــوی بـهـار


دشت وباغ وبـوستـان آذین ببـند ند هـــر طرف

در قدوم نو عـــــروس ِ ناز و مهـروی بهـــــار

 

حکمت ِ خالــق نگر بر سال و فصل ومـــاه وروز

وه چه زیبا آنکه گیرد رنگــــی از روی بـهــــار

 

زشت روئی ، زشت خوئی را نشاید آدمـی
انس والفـت می نمـــا تو نیز با خوی بهـار

 

سبز دیبا را بتن بنموده است هر باغ ودشت

سنبلـــستان ِزمین بنگر ز گیســــوی بـهــــار

 

هر کـه او با دید دل بیند بباغ وگلــستان

دل سپـــارد از برای یار دلـــجـوی بهــار

 

خالق هستی شفای ِ هر مرض بنمـوده است

خستگی را چاره کن با صـرف داروی بهار

 

نغـمــۀ تــوحید را بشنو زهـر مرغ چمــن

حیف باشد گر نباشیم چون پرستوی بــهــار


آفرینش جمله در تسبیح حق باشد (عزیز)
همنوا باید شدن با هـــــــر سخنگوی بهــــار
پـا یـــان

__________________________________

محمد عزیز( عزیزی) ساعت 16:15بعد از ظهر – لندن

روز یکشنبه 29 ماه حوت سال 1389

برابر : با 27 مارچ سال سال2011میلادی

ومطابق : 22ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *