ربا عیات وابیات چند دربارۀ دل — محمد عزیزی عزیزی

 

ربا عیات وابیات چند دربارۀ دل

 

 

محمد عزیز ( عزیزی)

2011-09-30

مالک ِ دل
———————

دل خــانــۀ خـــاص و مــالکِ او صمــد است

هــر چــند خریــدار ، ورا ، بی عــدد است

ای صاحــــب ِ دل مــالک دل را بشنـــآس

مسپـار به دیگــری که او ، از  احـــد است

عزیزی – ساعت 16:00 بعد از ظهر

نهــم آگـــوست سال 2011

********************************

پرهیز از شکست نازک دلان
————————————

شکستن ِ دلِ نـــازک دلان هنــر نبــُـــَود

دل ِ شکستــه بدست آر ، گر تو با هــنری !

درین جهــان که مکافات هر عمــل بینـــی

!  به هوش باش که از کار خود زیـان نبـری

عزیزی : ساعت09:2

روزمبارک جمعه :2011-09-09

**********************************

تاوان شکست دلِ مظلوم
——————————

از شکستِ دل مظلوم حــــذر باید کـرد

تیر آهش همه جا سخت اثر خواهد کرد

آه مظلوم برود تا بــه در ِ عَـــرش خــدا

خانـۀ ظلم سپس زیر وزبَر خواهـد کرد

: ساعت  40-09 صبح عزیزی

جمعه: 2011-09-16

**********************************

هزینۀ شکست قلب مظلوم
————————

مشکن دلِ کسی را ، اگرت به سینه باشـــد…

دل ِ پاک وبا صفـای ، وبدون کینـه باشـد ؟

تو بزندگی «عزیزم » مشکــن دل ِ کسی را

که شکست قلب مظلوم همه پـُر هـزینـه باشد

روزجمعه : ساعت 10:20

16-09-2011

 

********************************

شستشوی دل
————————

بیا دل را زکینـــــه شستشو کن

به آب ِ پاک توحیدی وضــــو کن

رها از بند ، هر طاغوت میباش

بدر گاه خــدا وندی ، تو رو کن

عزیزی: سه شنبه ساعت08:15

27-09-2011

 

********************************

پیمان دل
———————-

هرآن قلبی که پیمان با تو بسته
زبنـــــد ودام ِ غیرِ تـــو برستـــه
الهــــی خـــــود نگــه میــدار اورا
 نگــردد تا به آخــر او شکستـــه

عزیزی : ساعت 22:40

پنجشنبه 2011-09-29

*********************************

ســـاز دل
——————————-

چه خوش آن انجمن ، پُر سوز وُپرساز

که باشـــد دوستان ِ خـــوب وهمـراز

سخــن ها ، گفته ها چون شهـد شیرین

همــه با  ســـاز دل گردیـــم  هــم آواز

عزیزی : ساعت 23:35

پنجشنبه 2011-09-29

**********************************

زبـــان دل
——————-

خوشا آندم  که تا باشیم هــــــم آواز

بســازیم محفلی پُر شـــور وپـُر ساز

زبان ِ قلــب گـویا باشـــــد آنجــــا

همه صاحبـــدلان دمســاز وهمــــــراز

عزیزی : جمعه ساعت 09:10

30-09-2011

***********************************

دل آئینــه
————————

اگر دل در درون سینــه باشـــــد

ببــاید پاک چــون آئینـه باشــــد

مگـو دل ،بر چنان گندیده گوشتی

که آن پُـر، از نفــاق وکینـــه باشد

عزیزی : روز جمعه ساعت09:25

30-09-2011

**********************************

اصلاح دل
———————

سرشت تو بــُــَود از خاک واز گـِــل

به این خاکـــی تنت ،سلطان بود دل

تـــو سلطان وجـــود خود نگهـــــدار

کــه تا باشـــی تو یک انســآن کامــل

عزیزی: جمعه ساعت09:20

30-09-2011

************************************

دل( منزل یار)
————————-

زدل گویم که دل اسـرار باشـد

اگر چه سخت این گفتار باشد

درون دل کثــــافت را نشــایـد

چرا ؟ آن منزلِ یک، یار با شد

عزیزی: ساعت 09:45

روز جمعه 2011-09-30

**********************************

غارتگران دل
———————

اگر صاحـــبدلی دل را نگهــدار!

بدست غیر، اورا  هیچ  مسپـــار

برای غـــــــارت گنجــــینـــۀ تــو

کمـیـن باشنـد بس ، دزدان بـد کار

عزیزی: جمعه ساعت10:05

30-09-2011
پـــایـان
——————————–
 محمد عزیز( عزیزی)
2011-09-30
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *