بمناسبت کشته شدن طاغوت لیبی که … امروز بدست انقلابیون لیبی از پا درآمد. محمد عزیز ( عزیزی) — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

وســیعلم الذین ظلمــوا ای منقلب ینقلبــون ( قرآنکریم )

بمناسبت کشته شدن طاغوت لیبی که بعد از 42 سال حکمرانی دیکتاتورانه وظالمانه امروز بدست انقلابیون لیبی از پا درآمد.

 

محمد عزیز ( عزیزی)

2011-10-20

 


 

سنت خــداوند

قـُربان خــدا، که سنتش قــانون است

حـاکم بجهـان و جملـۀ گردون است

هر نیک وبدی که از کسی ســر بزنــد

بیند اثرش چنان ؛ که چند وچون است

عزیزی – ساعت 18:55

پنجشنبه – 2011-10-20

 

****************************

 

پاداش عمل قبل از اَجـَل

 

صـــد شکر خدا را که مــکافات عمل

سنت بنــمود است بهر وقت ومحــل

هر ظالم وخونخوار، بدیدست بَـــدَهر

پاداش عمــل را همه او قبــل ؛ اجــل

عزیزی- پنج شنبه ساعت 18:45

20-10-2011

 

****************************

 

مکافات عمل

زینهار! که بر خلق خدا ،بـد نکنی

ظلم وستم وگنـــاه بی حــد نکنی

زیرا کــه رســد بتو مکافات عمـل

بر کار بد اعتمــاد بایـــد نکنـــــی

عزیزی- پنج شنبه ساعت-18:24

20-10-2011

 

****************************

 

درس عبرت زمــانه

 

بنــــوشته اند بـــدفتـــرِ دور وزمــــان

هـــر کس که بدی کند نبــاشد به امــان

دیدیم بچشــم سر هـزاران قـــــاتـــل

خود کشته شدند که عبرتی شد بجهان

عزیزی- ساعت18:04

پنج شنبه – 2011-10-20

 

****************************

 

دست بالای دست

 

ای آنکـــــه زخــــون بیگناهــانی مست

هشدار ! که خلق را ،خــــداصاحب است

تو غـَــّره مشو! که خلق همـزور تو نیست

بنگر که چه گونه دستی است بالای دو دودست

عزیزی- ساعت 17:52

پنجشنبه 2011-10-20

 

****************************

 

انتقام الهی

ای آنکه به ظلم وقدرتِ خود نازی

بسیار مکن ،ازینهمه بلنــد پروازی

سیلاب شود خون همـه مظلومان

بنیـــاد تو برکـَنَـــد به بازی بازی

عزیزی- پنجشنبه ساعت 17:25

20-10-2011
پا یــان

 
****************************

 

محمد عزیز ( عزیزی)
28 میزان سال 1390
2011-10-20
مطابق به : 22 ذی القعده سال 1432 هجری قمری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *