بمناسبت تبدیلی نام لیسۀ بی بی مهروی کابل بنام عبدالقیوم وردک توسط فاروق وردک — محمد عزیز عزیزی

 

بمناسبت تبدیلی نام لیسۀ بی بی مهروی کابل بنام

عبدالقیوم وردک توسط فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیه افغانستان

 


محمد عزیز ( عزیزی)

2012-02-01

——————————–

با استقبال  از غزل امیر خسرو بلخی

تاسف چنین فکر و نــو آوری را

وبر جهل ونیرنگ وافسونگری را

 

ز افکار جاهــل کجـا عــلم روید؟

گهر گر بخواهی؛طلب گوهری را

 

»درخت تو گر بار دانش بگیرد

بزیر آورد چـــرخ نیـلو فــری را«

 

وگر دور گردی زدانش عزیزم

نیابی تو هر گز دمی سروری را

 

وگر بر معارف شود جهل حاکم

نه بینی از آن فکر روشنگری را

 

کسی در تعصب اگر غرق باشد

نمی دارد او فکـر دین باوری را

 

ز جاهل کجا فکر روشن بخیزد

ویا علـم ودانش ادب پــروری را

 

ببـــاید نمود انتقــــاد وملامت

بهرجا هلِ  کور وخیره سری را

 

سکوتت روا نیست هر گز« عزیزم»

اگر چه کـــه تلخ است یــاد آوری را

پایـان

———————-

چهارشنبه ساعت 18:25

01-02-2012

 

وزیر معارف وحرکت خلاف معرفت وادب

از معارف گرچه نور آید پدید

از وزیرش فکــر کور آید پدید

بر خلاف نام مهــــروی وطن

از ادب کارِ بــــدور آید پدید

عزیزی- ساعت 15:25

چهارشنبه -2012-02-01

————————————————-

فاروق وردک نماد تعصب وبی فرهنگی

هرکه فکـرش بر تعـصبها  بناست

او نه اهـل دین وعلم و روشناست

این چنین اشخاص بی فرهنگ را

از معارف دور ساختن آن رواست

عزیزی- ساعت 15:15

چهارشنبه – 2012-02-01

—————————————-

فاروق وردک مظهر اندیشۀ جاهلی وتعصب

بر تعصب هر که مکتب باز کرد

نغمـــه های جاهلیت ساز کرد

این چنین اشخاص بی فرهنگ را

دور از فرهنگ انسان ســــاز کرد

عزیزی- ساعت 14:50

چهارشنبه – 2012-02-01

پا یان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *