راه نجات چنگ زدن به ام الکتاب است— محمد عزیز عزیزی

 

راه نجات چنگ زدن به ام الکتاب است


محمد عزیز( عزیزی)

 

ای تو همــه مانده به رنج وعــذاب

تا بکی؟ این بی خبری خـورد وخــواب

 

بس همـــــه باشـد، دگِـــرَت تنبــــلی

سخت گنــــاه است ، ترا ، نــه ثــواب

 

تشنـه لب وخسته وهم بی هــــدف

آب نیــــابـی تو بفــــکـــرِ ســراب

 

داد، خـــدا ارث زمیـــن بهــر تــــو

آب و هــــوا کوکب ومِــهر وتراب

 

زندگی ات درهـم وویران شـده

تا که شدی در رۀ غیرِ صواب

 

می شکن از پای تو زولانه را

پاره نما اُلچکِ خشم و عتاب

 

طـــرح زوالِ توعَــــُدو ریخته

نقشــــۀ دشمن بنمـا نقـــش آب

 

علم بُــَود دشمن تاریک جهل
شب رود از روشنی آفتـــاب

 

غیر ازین ره نبـُــَود ، هیچ راه

حرکت خود تیز کن ومی شتاب

گر نه بر آئی تو زغفلت کنــون
دنیا وعقبـــای تو گــــردد خراب

 

پیش همه دشمن ِ خود سر بزیر

نزدِ خـدا هم تو نداری جواب

 

تا که به خورشید فروزان رسی

چنگ بزن زود به «اُمُ الکتاب»

 

بستـــه نمـــا دل بطنـــابِ خـــدا

تا بستانی حق خــــود ، زآفتــاب


بهــر نجـــاتِ وطــن و اهـل آن
برهمگان است
«عزیز»این خطاب

پـا یـــان


*****************************

محمدعزیز(عزیزی)
پنجشنبه – ساعت 21:30

2012-01-26

ششم دلو سال 1390 هجری شمسی
برابر به : 2012-01-26
مطابق به : دوم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *