ياد وطن —– سليمان شاه صوفی زاده

 

ياد وطن

بيا تو بلبلم که ياد وطن د ر کارا ست — ببين که همو طنان جمله خسته وزاراست

فضائ مجلس عشاق وطن مست بکن چرا که چهره ها به ياد وطن بيماراست

تو بلبلی که در بهارو فصل گل خوانیولی بها ر ز کا شا نهء ما بيزا ر است

بيا مبا ش منتظر بها ر خود خواه راوطن زخون شهيدان هميشه گلزا ر است

بخوان ترانه و شعر وغزل برائ وطن — که درين محفل عاشقان وطن بسياراست

کمی خوشی وکمی د رد وطن ياد بکن چرا که ملت ما ملت د ل ا فگا ر است

ملول مبا ش هموطن ز حريفان زما ن — بود ت زنده وطن تا که فلک درکاراست

سليمان شاه صوفی زاده

رجوع به صفحۀ اصلی اشعار دری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *