درسوگ قربانیان روزعید قربان درمیمنه (فاریاب) — محمد عزیز عزیزی

 

درسوگ قربانیان روزعید قربان درمیمنه (فاریاب)

 

 


ای مـــردم ســوگــــوار فـــاریاب !

از این غم تان کجا بـُـَود خـــواب

 

ای بسته دلان به دین ومسجـد!

ای  سجده کنان بطرف محراب!

 

در روز خـوشی عید قربان

غمنــاک شدید وقلــب خوناب

 

این خیل درنــــدگان وحــــشی

در خون بنمـود خلق ، غرغاب

 

نه دین ودیانتـــی شنـــاسنـــــد

نه رحم کننــد به شیخ ویا شاب

 

این جمع خبیث وپست ومزدور

دورنــد زدیـــن وشــرع وآداب

 

این خیل سیاه کار وحشــــی

در دست اجانب اند ، اسباب

 

از علم وشعـــــور آدمیـــزاد

دورند, وعقل جمله در خواب

 

خـــون از دل ملت مسلمـــــان

گشته است روان چو رود مرغاب

 

شیطان نشسته در دل شان

در گوش همه نموده سیماب

دیگــــر نَــبُوَد درِِ خــدا یا!

مسدود شدست جملــه ابواب

 

درکشتی ملک ، نا خـــدا نیست

افتاده به موج سخت وگــــرداب

 

گر نیست هـــــدایتِ تـــو یارب

هر گز نشود کســی او راهیاب

 

یارب تو ( عزیز) وذوانتقـــامی

گشتیم زدست ظلم  بیتــــاب

 

پایان

————-
محمد عزیز( عزیزی)

پنجم عقرب سال 1391 هجری شمسی

روز جمعه – ساعت – 23:55

26-10-2012

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *