برای یاد بود شهدای شهر بانیاس سوریه — محمد عزیز عزیزی

 

برای یاد بود شهدای شهر بانیاس سوریه

 

سرودۀ محمد عزیز عزیزی

بروز چهارشنبه  هشتم اپریل 2013 ملیشه های بشار اسد نصیری  به همکاری جبهۀ نفاق بین ا لمللی در شهر کوچک بانیاس  حلب دست بجنایت هولناکی ونا بخشودنی زده اند .نیروهای ملیشه وجیش نصیری بعد ازینکه بمنطقۀ بانیاس داخل شدند ،   تمام اهالی منطقه  اعم از زن ومرد وطفل خردسال  وپیر وجوان را در یک منطقه جمع نموده  وبعدا بفجیع ترین حالتی  آنهارا با کارد وچاقو ومرمی وسلاح ناریه قتل عام کرده  و سپس  بسیاری از اجساد را بآتش کشیدند.

 

بی غمی عیب بزرگیست که دور ازما باد

گویم که دگر سخن بلب تر نکنــم‎ ‎

ابراز نظــر به خیــر ویا شـر نکنم

امــا چکنـــم که آتش برمــه وشــام

قلبم همه سوخت وناله را سر نکنم

 

عزیزی-  روزجمعه -2013-05-10ساعت 19:35‏

 

——————————————- ——-

 

عملکرد حزب شیطان ؟ 

حزبی که اساس فکر آن شیطانیست

بر ضــد خــدا وحــُــرمت انســـانیست

در ســــــوریه در کنــار بشـــار اســـد

کارش همه قتل عام و هم ویرانیست

 

عزیزی – روز جمعه -2013-05-10ساعت 10:45

 

——————————————- ——-

 

بازی جفت وتاق 

جبهــــۀ الحاد و کفــــار نفاق

هــر سه با هم دائمــا در اتفـاق

امــــت اســلام را وا حــسـرتـا

دشمنان بازی نمایندجفت وطاق

 

عزیزی- روزجمعه -2013-05-10 ساعت 23:05

 

——————————————- ——-

 

نفـــاق دمــوکراسی 

ببـین ! دموکراسی یک شعــار است

فریب وخـدعــه های نا بکـــار است

ز قتــــل مــردمــان شـــام وبر مـــا

جهـان غرب از آن شــرمســار است

 

عزیزی- روزجمعه -2013-05-10 ساعت 22:10

 

——————————————- ——-

 

تف بر سیاستهای حاکم بر جهان 

ای تف به چنین سیــاستِ پست لعین

کارش همه کُشت وخون در روی زمـین

بر هر طرفی خون مسلمـــان جاریست

باور نکنی به برمــه و ســـوریـــه بــین

 

عزیزی-  روزجمعه  2013-05-10ساعت 19:50

 

——————————————- ——-

 

حزب خدا  با هیولای ترور ووحشت؟ 

گویند که گروه ما بــُـوَد حــِزب خــدا!

از بهــر حفـــاظ خـــــون سیــد شهــدا

لیـــکن  به کنــار جیش بشـــار اســـد

در سوریه کرده اند سر از طفل جـــدا

 

عزیزی- ساعت 20:00

جمعه – 2013-05-1

 

——————————————- ——-

 

نــاله های در گلو خفه شده 

چندیست که ناله ام گلو گیر شده

دست وقلمم همـه به زنجیر شده

ترکید دلــــم چو سیل خون میبینم

چون ازسر خلق سوریــه تیر شــده

 

عزیزی- روزجمعه 2013-05-10 ساعت 20:15

 

——————————————- ——-

 

چشم پوشی جهان از جنایات بشار اسد 

بر قصر نشینان جهـان جای حسد نیست

زیرا که در آن عاطفـه و روح وجسد نیست

در سوریه بیننــد همـــگی خـون مسلمـان

لیکن نظــر شان بجنــــایات اسد نیست ؟

 

عزیزی-  روز جمعه  2013-05-10ساعت 20:55

پایان
——————————————- ——- 

محمد عزیز( عزیزی)
بیستم ثور  سال 1392 هجری شمسی
مطابق به : سی ام جمادی الثانی سال 1434 هجری قمری
برا بر به : 2013-05-10 میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *