آرزو — محمد عارف يوسفی

 

 

آرزو

 

 

محمد عارف یوسفی

 

درین دنـیــــا نه غـــــم داری نـــــــــــــه سودا          چنــــــــــان هستی که بــــــــودی بــــــــــی سر و پا

هــــــــــــرآنچـــه هست ترا با خویشتن هست          نـــه بــــــا کس حرفی داری تو نه دعــــــــــــــــــوا

ز تـــــــو نگـــرفت  کسی کـــــام و نگیــــــرد           نـه  دیـــــــــروز و نـه امــــــــروز و نـه فــــــــــردا

همــــــــه دنیـــــا بــــه دنبـــــالت رواننـــــــــد          گــــــــدا و شاه گــــــــدا تــــــر از گــــــــدا هـــــــــا

گـــــــرفته ای اسیــــــــر د لهـــای مـــــــرد م          به هــــــــر د لــــــی فگنـــــــدی شور و غــــوغـــــا

به هـــــــــــــر جا بنگری آنجا تــــــویی تــــو          به هــــــــر قلبی چــه پنهـــــــــــان و چــه پیـــــــــدا

یکـــی گـــوید یــــــکی پنهــــان نمــــــایـــــد          همــــــه د لهـــــــا تــــــــرا بیمـــــــــــار و شیـــــــــدا

تــو شاد هــرگـــز نکــــردی هیـــچ د لــی را          اگــــــــــر چــــــه بــــــــوده ای در لـــــوح د لهـــــــا

نــــــــداری جـــــان تو خود دردی دهد کس           نــــــــــه دل داری کـــــــه غم جا گیرد آنجـــــــــــــــا

نـــه قتل تـــــــو تـــــوانـــــد کس نمــــــود ن          نه تـــــــــرس داری نه غــــــــــم داری نه پـــــــــروا

ز چی هسنـــــی خـــدا را بــــــاز و گـــــویم          ز آبــــــــی آتشــــــــــــی یا سنــــــگ خــــــــــــــــارا

خیــــــالی تـو سکـــــوتی یـــــا که رویـــــــا          ســـــــوا لی تـــــو جـــــــــــــوابی یــــــــــا معمــــــــا

تو خــاکی یا که ابـــــر و بـــاد و طــوفــــان          زمینـــــــــــی آسمـــــــــــــانــــــی یا کـه دریــــــــــــا

درون سینـــــــــه هـــــا پنهـــــان گشتـــــــی          بــــــــــکن همت بیـــــــــا در دیــــــــــــدهء مــــــــــــا

اگــــر نـیــــــــــرنگ نـــــــداری آرزو تـــو          هــــــــویـــــدا ساز خــــــــــود ت در چشم دنیـــــــــــا

نــــــــداری گـــــــر شهــــــامت تقـــــــــابل          میـــــــــــا دیگـــــــر به خــــــــــــــلوت دل مــــــــــــا

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

هشتم اگست 2008

08-08-08

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *