عید شما مبارک — محمد عارف يوسفی

 

از ینکه عید مبارکی داشته باشم  این چند واژه را که بهم ارتباطش داده ام  اگر نواقص شعری اش زیاد است فقط پیام تبریکی دانسته مرا عفو کنید

 

عید شما مبارک

 

 

محمد عارف يوسفی 

 

د و ستــان و  عـــزیزان ،عید شما مبارک

کـودک و پیـــر و جـــوان، عید شما مبارک

ای یتیـم هــر جا تــویی، خــدا نگهدار تـو

غــم ز تـــو باد گـــریزان، عید شما مبارک

ای بیــوه لطف خــدا ،بــر تــو فــرزنــد تــو

خوشی هـا نصیب تان، عید شما مبارک

همـــوطــن غــریبــم ،نــا ن و لبا س تــرا

خـــدا دهــد فـــر ا و ا ن ،عید شما مبارک

ای کـه به حج میـروی، کمکت دریــغ مکن

بـــــر فقیـــر و نـــا تــوان، عید شما مبارک

عبــادت و ذکـــات و حج تــو مقبــول شود

ای عـــزیـــــز مسلمـــان، عید شما مبارک

به هــر کدام  شمــا، ای عــزیـزان در وطن

میگــویــم از دل و جــان، عید شما مبارک

مهـــاجـر بـی وطن، مقیم به هر کشوری

به هـــر کجــا ی جهــان، عید شما مبارک

جنگ و جـــدال و نزاع، بس! دیگر بهر خــدا

یـک شـــویـــم بـــرادران، عید شما مبارک

بیـائید وحدت کنیم، به اسلام خدمت کنیم

همین است حکم قـــرآن، عید شما مبارک

بگـــذریــد ز انتـــهار ،رهــا کنیــد انــزجـــار

مـــریــزید خـــون کســان، عید شما مبارک

دشمنی رهــا کنیــم، دوستی بنــا کنیــم

مفهـوم عید است چنان، عید شما مبارک

 

هشتم دسمبر ۲۰۰۸

۰۸-۱۲-۲۰۰۸

مطابق روز اول عید قربان سال ۱۳۸

.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *