سـرود سـبز ايـمان —- عبدالظاهراميری

سـرود سـبز ايـمان


سرود سبز ا يما ن ميسرا يم
به چشم مردگان جان ميسرا يم

بسى از وا ژه ها ى نا ب توحيد
به نام پا ك رحما ن ميسرا يم

غزلها ى كه دارد رنگ وحدت
براى نسل ا فغا ن ميسرا يم

به گو ش دشمنا ن د ين و ميهن
غر يو قهر طو فا ن ميسرا يم

ز ا بيا تيكه نو ر جا ن بتا بد
حضورگر م جا نا ن ميسرا يم

به قلبم جو يبا ر نور جار يست
ز بهر جا ن جا نا ن ميسرا يم

ز مصرعي كه خيزد عطرقرآن
به بز م نغز يا را ن ميسرا يم

به حبل الله جيمعا چنګبا ز يد
بر ا ى هر مسلما ن ميسرا يم

نو ا ى شا عرا نه ميكنم سر
سرود عشق و عرفان ميسرايم

زاشعار يكه عشق حق زند موج
"
اميرى " من فروا ن ميسرايم

عبدالظاهر اميرى

رجوع به صفحۀ اصلی اشعار دری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *