موسم وصل — محمد عارف يوسفی

 

بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به مناسبت فرارسیدن سال نو و بهار نو به تمام هموطنان عزیزم تقدیم میدارم. و ازپروردگار مهربان استدعا میکنم که سال ۱۳۸۸ خورشیدی را  در کشور ما سال صلح و صفا سال آرامی و ترقی و سال اخوت برادری  بگرداند. آمین

 

موسم وصل


ای دلـــربــا بیـــا کــه بهـــار دیگــر رسید

مــوسم وصلِ بلبـل و گـل هــا ز سر رسید

تـا گـل دهــان غنـچـه اش را بـاز مینمــود

بلبــــل بــه تمــاشای جمـــالش ز در رسید

قــد مـی کشـد نهــال تمنــا بـــه هـــر کجـا

اینـک هــوای نغــز بهـاری چــو بر رسید

سبــــز میشـــود وجـــود درخـتـــان آرزو

زیـــرا ز آب ابــــر بــهــــاران اثــر رسید

بـر من تـوان و طا قت فـرقت نمـانده است

زود آ کــه خـارهجـرتــو انـدرجگـر رسید

عطـر گل بهــاری بـه یغمـا، ربــود فضــا

تــا کـه زکشت و زرع طبیعت ثـمـر رسید

فــرش گشته طبیعت بــه سر راه عـاشقـان

از لاله هـای سرخِ، کــه تـازه و تــر رسید

تـو نیـز ز لطف بـه دیـدن بیمـار خـود بیــا

شام رفته دیگرنـوبت و دَورِ وسحــر رسید

شادی بکن ای "یوسفی" پائیــزقضـا نمـود

تـــا از صـدای پـــای بهــاران خبــر رسید

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

بیستم مارچ ۲۰۰۹

۲۰-۰۳-۲۰۰۹

۳۰ حوت ۱۳۸۷

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *