اسم الله برزبان يک حيوان

اسم الله برزبان يک حيوان:

هزارها نفرتماشاچيان باغ وحش شهرباکو درکشور آذربايجان شاهد صحنه های جالب وخارق العادۀ ( فرياد يک شيربا ذکر نام الله ) شده اند. مسؤول اين باغ وحش گفته است که اين شيردرسال 1999 م از ايران به آذربايجان آورده شده بود.

ذکر نام الله بر زبان اين شير خيلی صريح وبه وضاحت شنيده ميشود.

تماشاچيان اين باغ وحش نظريات مختلفی ارائه نموده اند. بعضی ازآنها ميگويند: اين شير در اوقات آذان نمازهای پنجگانه از جابرخاسته وبرای مدت کوتاهی فريادگونه چندين بار اسم الله را برزبان ميآورد.

برای تماشای اين ويديولطفاً به اينجا کليک کنيد.

اگرشما قادر به تماشای اين ويديونيستيد، پس سوفت وايرReal Player را به کمپيوترتان داونلودکنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *