کشیش عیسوی: آینده از آن مسلمانها است و آنها وارثین زمین خواهند بود.— سلیمان شاه صوفی زاده

 

کشیش عیسوی: آینده از آن مسلمانها است و آنها وارثین زمین خواهند بود.

 

برگرفته شده از: یوتیوب

مترجم: سلیمان شاه صوفی زاده

 

ترجمۀ سخنان کشیش عیسوی بزبان دری:

یک خانم مسن به نزدم آمده و گفت:  " پدر! در مورد چیزی از شما معلومات میخواهم".

گفتم بفرمایید. با آنکه گاه گاهی از پاسخ به بعضی سوالها خودداری میکنم، ولی کوشش میکنم تا جواب دهم.

گفت: "هنگامیکه بخواهم به کلیسا بروم، به تکسی دستم را بالا میکنم. تکسی میایستد و مرا انتقال میدهد. اگر راننده مسلمان باشد، وی از من پول نمیگیرد، میگوید: چطور ممکن است پسر از مادر پول بگیرد، خصوصا در حالیکه مادر به عبادت رونده باشد".

ولی اگر کدام (رانندۀ) روسی و عیسوی بایستد، وی میگوید: " این شغل من است" و پول میگیرد.


من در پاسخ گفتم: این طبیعی است. این مسلمانان به مراتب نزدیکتر به عیسی (ع) و یا عیسویت هستند نسبت به آن رانندۀ عیسوی ایکه ممکن گاهی بطور تصادف به کلیسا سری بزند. چون آنها فاقد شفقت و مهربانی، سخاوت و دلسوزی هستند. در حالیکه بهتر بود اگرآنها در خدمت مادرکلانها قرار میگرفتند، یا میگفتند بیایید شما را در قدم زدن مساعدت کنم، یا شمارا به جایی انتقال دهم یا بجای شما من بپردازم، یا شمارا به مغازه ببرم و  یا بکس و دستکول شمارا گرفته شمارا در بالا شدن به منزل مسکونی تان مساعدت کنم، یا اگر لفت برقی موجود باشد نیز از طریق لفت کمک کنم.

زیرا این کارهای است که خداوند را راضی میسازد.

چیز عجیب و قابل ملاحظه در این موضوع اینست که: آنچه را خداوند (ج) به آن راضی میشود، مسلمانان امروزی میدانند و انجام میدهند.

ولی، اعمالی را که سبب رضای خداوند (ج) میگردد، عیسویان امروزه نه میدانند و نه انجام میدهند.

پس کی به خدا نزدیک است؟

بناءً آینده از آن همین مسلمانها است. آنها وارثین زمین خواهند بود. زیرا عیسویان همانند مسلمانان به این چیز ها اهتمام ندارند. مسلمانها با دلگرمی عبادت نموده و روزه میگیرند. در روزهای عید از بسکه ده ها هزار مسلمان برای ادای عبادت شان صف میبندند کسی از ترس بطرف شان نزدیک شده نمیتواند. هزارها نفر خیلی عاجزانه به حضور خداوند ایستاده میشوند.

در کجا شما به این تعداد عیسویان را دیده اید؟ در هیچ جا، و هیچوقت. بجز عدۀ محدودی از خانم های سالخورده را.

 

 

 

برای تماشای ویدیوی مذکور، لطفا بر اینجا و بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *