تقویت نیروی معنوی در صحبت الحاج امـین الدین سعیـدی

 

تقویت نیروی معنوی در  صحبت

 

تتبع ونگارش:

الحاج  امـین الدین «  سعیـدی- سـعـیـد افـغـانی »

مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان

 ومسؤل مرکز فرهنگی دحـق لاره  – جرمنی

 

پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یکهزارو چهار صد سال قبل در  یک جملـﮥ پُر مفهومی فرموده است.

« اولاد  خویش را به نام های خوبی مسمی نماید  » این نصحیت  برای ما مسلمانان درس اموزنده ای را می اموزاند که : انسان همیشه کوشش  بعمل ارد  در انتخاب نام برای فرزان خویش دقت لازم بخرچ دهد ، وبرای شان چنان نام را  انتخاب کند که اولآ نام با مسمی باشد ، واز جانب  دیگر این نام گزاری  بتواند در شخصیت بعدی او، آثر گزار باشد .

انتخاب نام خوب وپر مفهوم  میتواند در  شخصیت  اطفال اثر خوبی  بگذارد ودر ضمن همین  امر باعث رشد شخصیت وموجب تکامل وپرورش در طفل میگردد.

از  فحوی این حدیث متبرکه  فهمیده میتوان که نام گزاری اطفال در شخصیت  اطفال چنان روحیه را بجا میگزارد که در آینده موجب رشد شخصیت او میگردد.

نامگزاری فرزندان به نام های و استعمال  الفاظ ، جملات  وکلمات  مثبت در حین ملاقات در جانب مقابل  اثر مثبت میگزارد . همانطوریکه صحبت  های منفی در جانب مقابل اثر منفی بجاء ګذاشته میتواند. بلی اصل و تأکید براینکه « حقیقت از اسیران مجاز سخن است » به همین منوال به قوت خویش باقي میماند.  

درین عرصه با ید غرض تأثیر مثبت به جانب   مقابل در گفتار خویش  باید چنان کلیمات را مورد استفاده قرار دهیم  که در جانب مقابل تولید  قوت واثرمثبت  همانطوریکه در نام گزاری اطفال تاثیر دارد  در صحبت مثبت میتوانیم در جانب مقابل نیروی معنوی را  ایجاد نمایم .
همانطوریکه گفته شد، علماء  بدین باور اند که استعمال  کلمات مثبت در صحبت ها برای انسانها نیروی مثبت واستعمال کلمات منفی درملاقات ها و صحبت ها برای انسان نیروی منفی تولید می نماید:

امروزه ثابت شده كه كلمات منفي نيروي منفي به سمت شخص مي فرستند و او را به سمت منفي و بيماري روحی سوق داده میتواند. به طور مثال وقتيکه انسان در ملاقت میشنود :  بسیار خسته بنظر میرسی  ، مانده وپر یشان بنظر میرسی  ،ویا رنگ شما کمی زرد شده است، ولاغر بنظر میرسی ، اگرچه  استعمال این جملات در ظاهرآ در ذهن ما کلمات وجملات ساده بنظر میرسد، مگر در عمق  تاثیر مثبت در جانب مقابل نگذاشته وموجب تزید خستگی وماندگی وپر یشانی در جانب مقابل گردیده، وشخص مقابل  ناخود آگاه  وادار  به تفکر منفی میگردد .

بنآ کوشش بعمل اریم تا در ملاقات ها جملات مثبت را مورد استفاده قرار دهیم واز استعمال جملات منفی وخستگی  اور جدآ جلوگیری بعمل اریم.

  درین راستا مسألـﮥ اپتیمست (نیک نګر) و پسیمست (منفي ګرا) نیز مسأله و روش مهم است که حالت سوم آن رئیالست (واقعیت نګر) نیز مورد بحث قرار ګرفته میتواند.

نیک نګر به مسایل مثبت آغاز میکند و منفي ګرا به مسایل منفي.  نیک نګر خواهد ګفت که نیم ګیلاس از آب پُر است اما منفی ګرا خواهد ګفت که نیم ګیلاس از آب خالي است. درهمین سلسله همان داستان تعبیر خواب کتاب مکتب متوسطﮥ مان که پادشاهی از معبری درمورد تعبیر خواب خود مبنی براینکه درخواب دیده همه دندان هایش می افتد، چه تعبیر دارد. معبر میګوید که  همه خانواده اش پيش چشمانش ویا هم درحیاتش خواهند مُرد. این تعبیر مورد خشم پادشاه وقت قرار ګرفته و معبر مورد عتاب قرار میګیرد. اما معبری دیګری خواب پادشاه را چنین تعبیر میدارد که عمر پادشاه از عمر تمام خانوادﮤ پادشاه طولانی خواهد بود. که این معبر مورد نوازش پادشاه قرار میګیرد و تعبیر وی خوشبینی معیین تولید میکند.

میگویند در کشور فرانسه قبل از انقلاب کبیر ، دو شاعر مشهور این کشورزندانی شدند: یکی از این  شاعر ها خوش بین ودیگری آن  بدبین. هردو نفر از شاعران زمانیکه از سلول های زندان  آزاد گردیدند  ، مجموعه از اشعار سروده های خویش را با خود  از  زندان بیرون آوردند. شاعر خوش بین به آسما ن وستاره ها ی نظری انداخته و خندید. اما شاعر بدبین به خاک سرک ها  نگاه کرده وبه گریه افتاد.

اصطلاح انګلیسي  (دُوُم  یند  ګروم) یعنی در همه چیز سیاهی دیدن نیز مطرح و همین ارتباط وضع را روشن میسازد که شخص درهمه حالت متمرکز به سیاهي و حالت نامناسب میشود. برای تکمیل بحث بجا خواهد بود تا حالت را یاد آوری کرد که شخص تحت تأثیر اخبار و معلومات متداوم منفی و جنایي درخرکترش تغییروارد شده و درهمه چیز دسیسه و فتنه میبیند و حالت مثبت را قبول کرده نمی تواند و درهمه حالات به منفی ګرایی های میپردازد.  مسألـﮥ توصل و قرار ګرفتن درحالت نیک نګري و افاده های مثبت و خوبي ها حالت است که بیشتر به ممارست دوامدار بدست آمده و  جانب عملی پیدا نموده میتواند. 

شخص باهوش و زیرک شکست ها را به پیروزی تبدیل می کند اما انسان نادان وبزدل مصیبت و بلای وارده بر خویش را دو چندان می نماید.

پیامبرصلی الله علیه وسلم  از مکه بیرون رانده شد، اما دولتی را در مدینه منوره برپا ساخت که عالم بشریت را از نور آن مستفید  ساخت .

انسان باید در زندگی خویش محتاط وبا دقت باشد ،اگر احیانآ در زندگی شان حالتی ناخوشایندی پیش اید ، کوشش  بعمل ارد که ،  به جنبه ی نوید بخش آن توجه نماید .

انسان باید  همیشه به جنبه ی مثبت مصیبت بنگر؛ زیرا هیچگاه شر محض وجود ندارد، بلکه به دنبال آن خیر، بهره مندی، پیروزی و پاداش است.

در این بخش برای توضیح بیشتر توجه خواننده را به مثل های ذیل نیز جلب مینمایم :

مثلآ زیادتر وقت شنیده میشو د که میگویند  بسیار خسته بنظر میرسید ، بهتر است گفته شود  پر وردگار برای شما قوت اعطا نماید .

که معمولآ در جواب گفته میشود: تشکر از لطف تان ، سلامتی شما را هم از پروردگار  خواهانم .

بجای اینکه برای کسی گفته شود:  دروغ نگو؛ بهتر است بگوید  این راست است؟ واقعآ راست گفتی؟

به جاي اینکه گفته شود لعنت بر کسیکه چنین کاری را کرده باشد ، بهتر است گفته شود : رحمت بر کسیکه چنین کاری را نکند .

بجای اینکه گفته شود  الله مرا مریض نسازد ، بهتر است گفته شود :  الله برایم صحت اعطا فرماید .

به جاي  اینکه گفته شود، من فقیر  هستم ، بهتر است بگوید من پول کم  دارد .

یا مثلآ وقتی یکی از شما میپرسد چطور هستید؟  بجای اینکه بگوید بد نیستم ، بهتر است بگوید ، خوب هستم .

مثلآ به کسی میگوید یادات نرود! یا فراموش نکنی !   بهتر است بگوید ، یادت باشه! .

یا به کسی میگوید چیغ نزنید ، بهتر است بگوید!،  آرام باش!.

به جاي اینکه بگوید  من مريض ویا غمگين نيستم؛‌ بهتر است گفته شود  : من سالم و صحتمند  هستم .

به جاي اینکه گفته شود در سفر سختی ومشقتی زیاد را متحمل شدم . بهتر است گفته شود : سفر ما چندان راحت واسان  نبود .

به جاي  اینکه برای کسی بگوید ببخشيد من مزاحمتان  شدم؛ بهتر است گفته شود ، متشکرم که وقت خویش  را در اختيار من گذاشتيد .

به جاي اینکه برای کسی بگوید من مشغول  هستم ، بهتر است ، بگوید : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم دید .

به جاي اینکه به کسی بگوید مشکلی  دارید؟ بهتر است بگوید کدام چیزی  برای تان پیش امده است.

به جای اینکه برای کسی بگوید این چیزی بدرد خور نمی باشد ، بهتر است . این چیزی را من کار ندارم .

یا زمانیکه دوستان خویش را بعد از سالها میبیند بهتر است در احوالپرسی دقت نموده واز سوالهای که موجب تضغیف انرژی در جانب مقابل میشود، سولات را مطرح سازید که موجب تقویه ، وبخش انرژی در جانب  مقابل شود .

بطور مثال :

شما دوباره بسیار  چاق  شدید ؟ شما بسیار لاغر شدید ؟ چقدر خسته بنظر میرسید ؟ چرا اینقدر پریشان بنظر میرسد رنگ تان زرد شده خوار وزار بنظر میرسی  وغیره ….

بهتر است در ملاقات ها جملات مثبت ، وجملات که موجب تولید  تقویه روحی در جانب مقابل میگردد مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال :

صحت خوب برایت تمنا دارم ، خوشحال  هستم که شما را بار دیگر میبینم ، ویا استعمال  سایر جملات وکلمات که موجب روحیه خوبی  در جانب مقابل میگردد . وبه اصطلاح  نوعي اعتماد به نفس را در جانب مقابل تولید میدارد . 

لذا ګذاشتن نام نیک وخوب بر اولاد وجګرګوشه ها، افاده های مثبت و نیک، دقت درآن مسایل اند که درنظر اول ممکن ابتدایی وغیرمهم جلوه نمایند اما درحقیقت عمق وبُعد بس عظیم درکار و مسایل روزمرﮤ ما در تشکل شخصیت انسان ګذاشته میتواند.

بخش از جوانب علمی و رواني این مسأله دقت و پژوهش بیشتر میخواهد که من درین مبحث به همین مختصر اکتفا میکنم.

 

                                                                                                                                        پایان

آدرس  ارتباطي : بــريـښــنا ليک : saidafghani@hotmail.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *