مـحمـــــد مـى آیــد… — محمد عزيز عزيزی

 

بسم الله الر حمن الر حیم

 

دوازدهم ماه ربیع الا ول روز  تولد خورشید در زمین

 

 

ترا عِز لولاک تمکیـن بس است –  ثنــای تو طه ویسین بــس ا ست

چه وصفت کند   سعدی  نا تمام – علیک الصلاة ای نبی و السّـــلام

 ( سعـــد ی)

 

مـحمـــــد مـى آیــد

 

 

 

ا و می آ ید …

بــــلی او  د ر  د وا زد هم ، ماه  ربیـــع  مــی آ یــــد

ا و بــا خود ربیع قـلوب، بهار جا ن ها وطرا وت ایمان را همراه دارد.

ا و  چه  کسی ا ست  ؟

ا و  ا ز ذ ریه ء ابراهیم خلیل ، (بزگترین بت شکن تا ریخ)   و

و ا ز ا ولا د ا سما عـیــل  ذ بیح واز سلسلهء د یگـرسفیران ا لهی ا ست

ا و آ خرین مبشرتوحید و آ زا دی برای همه مردم  تا روزقیا مت و

وپیـــا م آورعد ا لت ومعلـــم اخـــلا ق د ر زمین ا ست

ا وحا مل بارسنگین اما نت الهی ورا بط خا لق با مخلـوق ا ست

ا و  همان است که هم زمان  با تولد آ ن زمین تکا ن سخت می خورد

وطـــــا ق کسرا ،شکسته میشود

واز تشعشع  طلـــــوع پر د رخشش این آ فتــا ب در زمین  ….

آ تشکدهء آ ذ ر به خا موشـــی میگرا ید

ا و د رین شب د یجـــوری  وظلما نـــی

نوید صبح صا د ق نورا نی را به ا نسان هـــد یه می آ ورد

تا دیگر انسا ن ها د ر تاریکی شرک ، خرافه وستــــم با قــی نما نند .

او می آ ید تا کعبه را مانند  معمـــار اولیـــن آن (ابراهیـــم) ….

خانهء تـــوحیـد، سمبل وحــد ت، و رمزآ زاد گی وعـدا لت قرا ر دهـــد.

او می آ ید تا به بشـــر نـــدا د هــــد که:

سجده و کرنش  فقط در برابر« الله » نه غیر؟!

نه« طاغوت »!

نه «کاهن»!

نه«امپراطور»!

ونــــــه  «   زر»، نه «تـــزویر» ونه  «زور»

اوکسی ا ست که بشارت آ نرا دیـــگر سفیران الهی قبلا داده بود ند

او همــا ن است که نا م زیبای آن ….

قبلا ثبت دیوانهای الهی(تورات – انجیل و…) گردیده بود

بلی ا و «محمـــــــد» است

ا وَ،هــــم «احمــــد» است

وَ، ا و هم « محمـــــود»

 هان مردم  ! محـــمـد می آ یــــد

تبر ابراهیم بر  شا نه

عصای موسی بر د ست

قلب مسیح درسینـــه

عزم نوح د ر ا را د ه

صبر ا یو ب د ر د ل

زیبا یـــی یوسف د ر رخســــار

امیــــد یعقوب در خاطـــر

حکمت لقما ن بر لسا ن

وحکومت داود وسلیمان در سا یه ای قر آ ن د ر سر…

او می آ ید……

بلی محمد می آ ید

او با« کتاب» و« حکمت» ….

با« نور» و« هدایت »

با« ذکر» و«بیان »

با«بشـــــارت» و« انــــــذ ا ر»

با« وعــــده » و« وعیـــــد»

با« فــــر قان» وبـا «  قــــــــــرآن » می آ ید.

او می آید تا شمشیرخونین جاهلیت را ازدست بد مستـان وعر بده کشان……

و جاهـــــلان ومتعصبـا ن کینه تـوز  بستا ند

ود رعوض بد ست آ نها ، کتاب (حکمت) وسلاح ( صلاح)  بسپارد…

اومی آ ید تا کینه توزیها را به د وستی وبراد ری عوض کند….

او می آ ید تا ا ز« دیو»« فرشته  ».…. …..

و از «حیـــــــوا ن» ،«انســــــا ن» …..

واز « وحشـــــی »،« متمــــــد ن»…...

و از« دشمــــن»، «دوســــت» …..

و از «بیگانه» ، « آ شنا» ……

و از « طاغی» ، «  رام»   ……

و از«  غــــلا م» ،« آ زا د ه »………

وا ز «آ زا د ه» ،  فقــط بنده ای « الله» بســـــا زد.

تا   خـــا ص « اللـّه » را سجـد ه وعــبــا د ت کند  ، نه غـیـررا.

بلـی محمــــــد مــی آ ید

او ،ا ز بطــن تا ریخ  واز دا من پاک« آ منـــه »  به ز مین میآ ید.

ا و، د ر د وازد هـــم ربیـــع الاول  قـــــد م به زمین مــی  گذارد   

او با قلبـــی که سر چشمه ء زلا ل معــــرفت الهی است و

وبا چــــهره ء به درخشش خورشید وخندانی صبح و زیبا ئی ماه  و

و با  نگاهی سر شا راز محبت با نسا ن و موجودات طبیعت و

و با  نظری  مملـــو ا زشــــرم وعفـــا ف

وبا زبا نی فصیح ، خد ا خوا ن  وحــق گوی و صد ق وصفا….

وبا بیا نی   گرم ، گوارا ود لپذ یر….

وبا رفتاری توام با تواضع ، فرو تنی ودوری از نخوت و غرور….

وبا پا یی، پویا تر از با د ونستوه تر ا ز کوه و….

وبا د ستی  نوازشگر بر یتیم وغریب وسخا وتمنـد بر همه و….

وبرا ی ا تمام  مـــکارم عا لی ا خـــلا ق د ر زمین می آ ید و

و  مژ ده با د به همه انسا ن ها ودیگر موجودا ت روی زمین و

که محمد می آ ید و...

بلی محمد می آ ید…..

تا پنجره های «شب» «  شرک»، «شک» و« شیطان» رابسته نماید

و د رو ا زه هـــای «روز» ، « تو حیـد»،« ایمــان » و« رحمـــان»  را بروی همه بگشاید .

 

صلواة  و درود خــد ا و ند، ملا ئیـکه وهمــــهء  مومنین برا وبــا د.

 

والسلام  وعلیکم ورحمت الله وبرکاته

 

پـــا یـــا ن

————————————————————————

محمـــد عـــز ِیـز (عــزیز ی) –   لنـــد ن

روز یکشنبه 2010-02-21

مطابق به ششم ربیع الا ول سال هجری- قمری1431

ساعت19: 15 شب

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *